Grafomotorika dětí předškolního věku

Abstract
Bakalářská práce se zabývá grafomotorikou dětí v předškolním věku. Konkrétně řeší, jakým způsobem jsou děti v mateřských školách připravovány v oblasti grafomotoriky a zda je rozvoj dostatečný k tomu, aby byly děti na konci předškolního věku připraveny na psaní. V práci je popsán i vývoj dítěte předškolního věku, který je také úzce spojen s grafomotorikou. Jsou zde stanoveny obecné pracovní návyky při kreslení a psaní, které je nutné dodržovat a také je popsán vstup dítěte do školy. K vytvoření analýzy a k určení platnosti či neplatnosti hypotéz byly použity výsledky z dotazníkového šetření, které bylo prováděno u učitelek mateřských škol a pedagogů základních škol. Dotazníkové šetření bylo podloženo pozorováním prováděném v mateřských školách. Výsledky jsou graficky zpracovány a slovně komentovány.
The bachelor thesis deals with the graphomotorism of pre-school children. In particular, it solves the how children in kindergartens are prepared in this graphomotoric field, and whether the development is enough sufficient for children to be ready to write at the end of their pre-school age. The thesis also describes the development of a child of pre-school age, which is also closely associated with graphomotoric. Some general working habits are set in drawing and writing, that should be followed and the child's school admission is described. For the analysis and the validity or invalidity of the hypotheses, the results of the questionnaire survey were used. The results were conducted by nursery school teachers and primary school teachers, were used. The questionnaire survey was supported by the observation at kindergartens. The results are graphically processed and verbally commented.
Description
Subject(s)
dítě, grafomotorika, předškolní věk, psaní, úchop psacího náčiní, graphomotorism, grip of writing, child, pre-school age, writing
Citation
ISSN
ISBN