Deficity dílčích funkcí u dětí předškolního věku

Title Alternative:Deficiencies of Partial Functions among Pre-School Children
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor work deals with the deficiencies of partial function problems. The main point is to find out the state of each partial function of children before starting school attendance. Theoretical part of the work follows the ontogenesis of children from prenatal period to pre-school period, it also solves school maturity and school attendance postponement. Moreover the bachelor work deals with partial functions, whose deficiences can be predictors of specific learning difficulties and behavior disorder development. Practical part of the bachelor work presents the results of deficiencies of partial function research of the children specific sample. It investigates and compares level of every partial function before and after B. Sindelarova´s reeducation programme Předcházíme poruchám učení (Specific learning difficulties prevention). It aim is to prove the efficiency of the method. The control examination results showed that deficient children partial functions at major part of the children had got better due to the consistent support and stimulation.
Bakalářská práce se zabývá problematikou deficitů dílčích funkcí. Hlavním cílem je zjistit stav jednotlivých dílčích funkcí u dětí před nástupem povinné školní docházky. Teoretická část práce je věnována vývoji dítěte od prenatálního období až po předškolní období, školní zralosti a odkladu školní docházky. Dále se zabývá dílčími funkcemi, jejichž deficity mohou být prediktory vzniku specifických poruch učení a chování. Praktická část bakalářské práce prezentuje výsledky šetření deficitů dílčích funkcí u vybraného vzorku dětí. Zjišťuje a porovnává úroveň jednotlivých dílčích funkcí před a po použití programu reedukace B. Sindelarové Předcházíme poruchám učení, s cílem ověřit účinnost této metody. Výsledky kontrolního šetření prokázaly, že pravidelnou a důslednou podporou a stimulací došlo u většiny dětí ke zlepšení v oslabených dílčích funkcích.
Description
katedra: KSS; přílohy: CD ROM; rozsah: 72 s., 14 s. obr. příloh
Subject(s)
partial function deficiences, B. Sindelarova´s method, prevention, specific learning difficulties, reeducation programme, specific learning difficulties diagnostics, screening, deficity dílčích funkcí, metoda B. Sindelarové, prevence, specifické poruchy učení, reedukační program, diagnostika specifických poruch učení, screening
Citation
ISSN
ISBN