Cluster performance management

Title Alternative:Řízení výkonnosti klastrů
dc.contributor.authorPelloneová, Natalie
dc.date.accessioned2020-09-22T06:51:44Z
dc.date.available2020-09-22T06:51:44Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractPředkládaný článek vychází z výzkumu hodnocení vlivu klastrových organizací na finanční výkonnost členských podnikatelských subjektů. Disertační práce autorky zjišťuje, zda v podmínkách České republiky existuje rozdíl mezi finanční výkonností klastrových organizací vzniklých přístupem bottom-up a top-down. Do výzkumu byly vybrány oba typy klastrů splňující podmínku zralosti (vznik před rokem 2012 včetně) a vysoké aktivity. Finanční výkonnost členských podnikatelských subjektů byla hodnocena pomocí ukazatelů ROA, ROE, ROS, EVA, EVA/zaměstnance a EVA/tržby. Cílem výzkumu bylo prokázat, zda se veřejná podpora klastrů odrazí ve vyšší finanční výkonnosti členských subjektů. V závěrečné části článku jsou poté shrnuty a diskutovány zjištěné výsledky.cs
dc.description.abstractDer vorliegende Artikel beruht auf der Untersuchung der Bewertung des Einflusses von Clusterorganisationen auf die finanzielle Leistungskraft der unternehmerischen Mitgliedskörper. Die Dissertationsarbeit des Autors stellt fest, ob in den Bedingungen der Tschechischen Republik ein Unterschied existiert zwischen der finanziellen Leistungskraft von Clusterorganisationen, die durch den Zugriff auf Bottom-up oder Top-down entstanden sind. In der Untersuchung wurden beide Typen ausgewählt. Voraussetzung war, dass sie die Bedingungen der Reife (Entstehung von 2012 einschließlich) und hohe Aktivität erfüllen /ausweisen. Die finanzielle Leistungskraft der unternehmerischen Mitgliedskörper wurde mit Hilfe der Indikatoren/Instruktoren ROA, ROE, ROS, EVA, EVA/Mitarbeiter und EVA/Erträge, bewertet. Das Ziel der Forschung war zu zeigen, ob sich eine öffentliche Unterstützung der Cluster in einer höheren finanziellen Leistungskraft der Mitgliedskörper widerspiegelt. Im abschließenden Teil des Beitrages werden die Ergebnisse zusammengefasst und diskutiert.de
dc.description.abstractThe presented article is based on research evaluating the impact of cluster organisations on the financial performance of member entities. The author’s doctoral thesis examines whether there is a difference in the financial performance of cluster organisations created through the bottom-up and the top-down approaches, under the conditions existing in the Czech Republic. Both types of clusters that meet the condition of maturity (established before or in 2012) and of a high degree of activity were selected for the research. The financial performance of member business entities was assessed using the following indicators: ROA, ROE, ROS, EVA, EVA/employee and EVA/sales. The aim of the research was to demonstrate whether public support for clusters would be reflected in member entities’ better financial performance. The final part of the paper then summarises and discusses the findings.en
dc.description.abstractNiniejszy artykuł bazuje na badaniach oceny wpływu organizacji klastrowych na efektywność finansową przedsiębiorstw członkowskich. W pracy dysertacyjnej autor badał, czy w warunkach Republiki Czeskiej istnieje różnica pomiędzy efektywnością finansową organizacji klastrowych powstałych w wyniku podejścia bottom-up i top-down. Do badań wybrano oba typy klastrów spełniających warunek dojrzałości (powstanie przed 2012 rokiem włącznie) oraz wysokiej aktywności. Efektywność finansowa przedsiębiorstw członkowskich została oceniona przy pomocy wskaźników ROA, ROE, ROS, EVA, EVA/pracownik i EVA/przychody. Celem przeprowadzonych badań było wskazanie, że pomoc publiczna klastrów wpływa na większą efektywność finansową ich członków. W końcowej części opracowania podsumowano i omówiono stwierdzone wnioski.pl
dc.formattext
dc.identifier.doi10.15240/tul/004/2020-2-008
dc.identifier.eissn2571-0613
dc.identifier.issn1803-9782
dc.identifier.otherACC_2020_2_08
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/157688
dc.language.isoen
dc.licenseCC BY-NC 4.0
dc.publisherTechnická univerzita v Liberci, Česká republikacs
dc.relation.isbasedonPELLONEOVÁ, N.: Řízení výkonnosti klastrů. Liberec, 2020. Doctoral thesis (Ph.D.). Technical university of Liberec, Faculty of Economics. Supervisor prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.
dc.relation.isbasedonESTÉLYIOVÁ, K.; KORÁB, V.: Síťová spolupráce malých a středních firem v Jihomoravském kraji. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2010, Vol. 58, Issue 3, pp. 41–54. ISSN 1211-8516.
dc.relation.isbasedonMIKOLÁŠ, Z.: Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku: Konkurenční dynamika a potenciál podnikání. Grada Publishing, Praha, 2005. ISBN 80-247-1277-6.
dc.relation.isbasedonPORTER, M. E.: The Competitive Advantage of Nations. New York, Free Press, 1990. ISBN 0029253616.
dc.relation.isbasedonD’ALISE, C.; GIUSTINIANO, L.; PERUFFO, E.: Innovating Through Clusters. International Journal of Engineering Business Management. 2014, Vol. 6, Issue 1, pp. 6–28. ISSN 1847-9790. DOI: 10.5772/59028
dc.relation.isbasedonCEDR: Aplikace IS CEDR III. [online]. Praha, Generální finanční ředitelství, 2019. [accessed 2019-06-07]. Available from WWW: https://cedr.mfcr.cz/cedr3internetv419/default.aspx
dc.relation.isbasedonMPO: Finanční analýza podnikové sféry za rok 2017. [online]. Praha, Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2017. [accessed 2018-11-28]. Available from WWW: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/analyticke-materialy-a-statistiky/analytickematerialy/financni-analyza-podnikove-sfery-za-rok-2017--237570/
dc.relation.isbasedonBRESNAHAN, T.; GAMBARDELLA, A.; SAXENIAN, A: ‘Old Economy’ Inputs for ‘New Economy’ Outcomes: Cluster Formation in the New Silicon Valleys. Industrial and Corporate Change. [online]. 2001, Vol. 10, Issue 4, pp. 835–860. ISSN 1464-3650. Available from WWW: https://people.ischool.berkeley.edu/~anno/Papers/oldeconomyneweconomy.pdf
dc.relation.isbasedonSTEJSKAL, J.; KOVÁRNÍK, J.: Regionální politika a její nástroje. Portál, Praha, 2009. ISBN 978-80-7367-588-2.
dc.relation.isbasedonKIESE, M.: Regionale Clusterpolitik in Deutschland: Bestandsaufnahme und interregionaler Vergleich. In: Beck, R. C.; Heinze, R. G.; Schmid, J. (eds.), Zukunft der Wirtschaftsförderung. 1 st edition, 2014, pp. 169–194. ISBN print 978-3-8487-1039-3, ISBN online 978-3-8452-5163-9. DOI: 10.5771/9783845251639_169
dc.relation.ispartofACC Journalen
dc.relation.isrefereedtrue
dc.subjectClusteren
dc.subjectFinancial performanceen
dc.subjectCluster organizationen
dc.subjectTop-downen
dc.subjectBottom upen
dc.subjectEconomic value addeden
dc.titleCluster performance managementen
dc.title.alternativeŘízení výkonnosti klastrůcs
dc.title.alternativeCluster-Leistungsmanagementde
dc.title.alternativeZarządzanie efektywnością klastrówpl
dc.typeArticleen
local.accessopen
local.citation.epage100
local.citation.spage94
local.fulltextyesen
local.relation.issue2
local.relation.volume26
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ACC_2020_2_08.pdf
Size:
287.73 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
článek