The level of physical development and motor performance of middle school age girls from the Banská bystrica region

Title Alternative:Poziom rozwoju fizycznego i sprawności motorycznej dziewcząt w średnim wieku szkolnym z regionu Banska bystrica
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
Cílem příspěvku bylo zjistit úroveň tělesného rozvoje a motorické výkonnosti dívek středního školního věku na základní škole v Banské Bystrici. Testovaný soubor tvořilo 41 dívek základní školy Spojové v Banské Bystrici v průměrném decimálním věku 11,59 roku. Tělesný rozvoj jsme zjišťovali na základě měření základních somatických parametrů: tělesná výška, tělesná hmotnost, BMI, kožní řasa na rameni (triceps) a kožní řasa na lýtku (Medialcalf). Motorickou výkonnost jsme měřili pomocí modifikované testové baterie používané ve státním vzdělávacím programu SR obohacenou o testy na ohebnost (skok do dálky z místa, leh-sed (počet za 30 sekund), člunkový běh 10 x 5 m, výdrž v shybu, 90 ° kliky, vytrvalostní člunkový běh, předklon s dosahováním v sedu). Zjištěné výsledky byly porovnány s měřeními Moravce a kol. (2002), přičemž žákyně ze ZŠ spojové dosáhli ve dvou testech (člunkovou běh 10x5, výdrž v ohybu) statisticky významně horší výsledky, v jednom testu (leh-sed) statisticky významně lepší výsledek a v třech testech (skok do dálky z místa, vytrvalostní člunkový běh, předklon s dosahováním v sedě) nebyly zaznamenány statisticky významné rozdíly.
The aim of article was to determine the level of physical development and motor performance of middle school age girls in a primary school in Banska Bystrica. The tested group consisted of 41 girls of Spojova Primary School in Banská Bystrica in decimal average age of 11.59 years. We have researched their physical development on the base of measurement of basic somatic parameters: body height, body weight, BMI, skin fold on the arm (triceps) and skin fold on the calf (medial calf). Motor performance was measured using the modified test batteries used in the state of the SR enriched educational program on the flexibility tests (Standing broad jump, sit-ups in 30 seconds, Shuttle run 10 x 5 m, Pull up, Endurance shuttle run, Sit and Reach). Observed results were compared with measurements of Moravec et al. (2002), girls from Spojova school achieved in two tests (shuttle run 10 x 5 m, push-ups) statistically significantly worse results, whereas in one test (sit-ups in 30 seconds) statistically significantly better outcome and in the three tests (standing broad jump, endurance shuttle run, sit and reach) were not statistically significant differences. The research results confirm the insufficient level of school girls School Data link and recommended limiting the reach level A. This table modified by girls assigned to the group with low physical fitness. Attached are the results of the input measurement for experimental investigations aimed at the possibility of increasing levels of physical fitness through fitness 12 weeks intervention programme. Research is carried out under the grant VEGA 1/0840/09 effectiveness of new approaches fitness training in sports games.
Ziel dieses Beitrags war es; das Niveau der körperlichen Entwicklung und der motorischen Leistungsfähigkeit von Mädchen im Mittelschulalter an der Grundschule Banská Bystrica festzustellen. Die getestete Gruppe bestand aus 41 Mädchen der Spojová-Grundschule in Banská Bystrica im Alter von durchschnittlich 11,59 Jahren. Die körperliche Entwicklung haben wir an Hand der Messung grundlegender somatischer Parameter ermittelt: Körpergröße, Körpergewicht, BMI, Hautfalten am Arm (Trizeps) und der Wade (mittlere Wade). Die motorische Leistungsfähigkeit haben wir mit Hilfe modifizierter Test-Batterien gemessen, die im staatlichen Bildungsprogramm der Slowakischen Republik angewandt wurden. Dazu kamen Tests der Gelenkigkeit (Weitsprung aus dem Stand, Rumpfbeugen (die in 30 Sekunden erreichte Anzahl), Achterlauf 10 x 5 m, Klimmzüge, 90 ° Liegestütze, Ausdauer-Achterlauf, Strecksitz mit Oberkörpervorlage). Die festgestellten Ergebnisse wurden mit Messungen Moravec et al. (2002) verglichen, wobei Schülerinnen der Spojová- Grundschule in zwei Tests (Achterlauf 10x5, Ausdauer im Vorbeugen) statistisch gesehen bedeutend schlechtere Ergebnisse erzielten, aber in einem Test (Rumpfbeugen) bedeutend bessere Ergebnisse erreichten und in drei Tests (Weitsprung aus dem Stand, Ausdauer-Achterlauf, Strecksitz mit Oberkörpervorlage) keine statistisch bedeutenden Unterschiede vermerkt wurden.
Description
Subject(s)
physical development, motor performance, middle school age girls
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN