Oběti domácího násilí

Title Alternative:Victims of Domestic Violence
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor thesis deals with the domestic violence issue and it mainly focuses on the victims of domestic violence. Its aim was to characterize the domestic violence issue and find out who is the most frequent victim of domestic violence and which forms of domestic violence are the most common. The bachelor thesis consists of the theoretical and the practical part. In the theoretical part there are described the basic terms and it also characterizes the domestic violence. Furthermore the bachelor thesis discusses the possibilities of help which are provided to the victims of domestic violence, lodging the criminal announcement and the reletionship between the victim and the aggressor. The theoretical part is based on the expert resources connected to the domestic violence. The practical part of the bachelor thesis brings the results of the survey, which was focused on the victims of the domestic violence. The research was done using the questionnaire and the interview. The results show who are the most common victims of the domestic violence and also the most frequent forms of the domestic violence. Some suggested actions in the area of help for the victims of domestic violence were formulated on the basis of this discovery. The merit of this work lies in the clarifacition of the position of the victim of domestic violence.
Bakalářská práce se zabývá problematikou domácího násilí a zaměřuje se především na oběti domácího násilí. Jejím cílem bylo charakterizovat problematiku domácího násilí a zjistit, kdo bývá jeho nejčastější obětí a jaké jsou nejčastější formy domácího násilí. Práce je tvořena částí teoretickou a částí praktickou. V části teoretické jsou vymezeny základní pojmy a charakterizováno domácí násilí. Dále bakalářská práce pojednává o možnostech pomoci obětem domácího násilí, podání trestního oznámení a vztahu oběti a agresora. Teoretická část se opírá o odborné zdroje týkající se domácího násilí. Praktická část bakalářské práce přináší výsledky průzkumného šetření, které bylo zaměřeno na oběti domácího násilí. Průzkum byl realizován dotazníkem a rozhovorem. Výsledky ukazují, kdo je nejčastěji obětí domácího násilí a dále nejčastější formy domácího násilí. Na základě výsledných zjištění byla formulována určitá navrhovaná opatření v oblasti pomoci obětem domácího násilí. Přínos práce spočívá v objasnění pozice obětí domácího násilí.
Description
katedra: KSS; přílohy: CD; rozsah: 48 s.
Subject(s)
aggression, aggressor, domestic violence, crisis intervention, victim, help for the victims, fear, trauma, criminal announcement, agrese, agresor, domácí násilí, krizová intervence, oběť, pomoc obětem, strach, trauma, trestní oznámení
Citation
ISSN
ISBN