Vztah úrovně pohybové aktivity a zdravotně orientované zdatnosti u pubescentů

Abstract
Cílem této diplomové práce bylo vyhodnotit vztah úrovně pohybové aktivity a zdravotně orientované zdatnosti u pubescentů v 8. a 9. ročnících základních škol. Data byla získána u 62 chlapců a 42 dívek, tedy celkem 104 pubescentů. Výzkum byl reali-zován na souboru dětí ze ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant. Úroveň pohybové aktivity byla zjiš-ťována pomocí mezinárodních dotazníků k pohybové aktivitě vytvořeným Centrem kinantropologického výzkumu a sledováním denních hodnot kroků měřených krokomě-rem SW-170. Zdravotně orientovaná tělesná zdatnost byla zjišťována prostřednictvím vybraných testů z testové baterie FITNESSGRAM. Korelační analýzou byl zjišťován vztah mezi množstvím kroků a úrovní zdravotně orientované zdatnosti v jednotlivých testech. Ukázalo se, že v úrovni pohybové aktivity jsou velké rozdíly mezi soubory dí-vek a chlapců. Chlapci vykazovali výrazně vyšší úroveň pohybových aktivit během mě-řeného období. Dalším zjištěním bylo, že většina žáků dosahuje slabých výsledků v motorických testech. Závislost mezi úrovní pohybové aktivity a jednotlivými testy byla prokázána pouze u testování síly a vytrvalosti jedince v abdominální oblasti (hrudní předklony), síly a vytrvalosti v horní části těla (90° kliky) a aerobní kapacitě (vytrva-lostní člunkový běh). Prokázaná závislost v těchto testech byla pouze nízká.
The aim of the diploma thesis was to analyze the relationship of physical activity and health related fitness in pubescents of the 8th and 9th grades at lower secondary school. Data were received from 62 boys and 42 girls, thus 104 pubescents altogether. The research was set at ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant. The level of physical activity was elic-ited via international physical activity questionnaires created by the Center for Kinan-thropology Research and recording the number of steps measured by a pedometer SW-170. The health related fitness was elicited throught selected tests from the test battery FITNESSGRAM. The relationship between the number of steps and the level of health related fitness in each test was identified via correlation analysis. A vast difference was revealed in the level of physical activity between girls and boys. Boys embodied a high-er level of physical activities during the measured period. The next finding was that most of children achieve weak results in motor tests. The relationship between the level of the physical activity and individual tests was proved only in tests aimed at strength and stamina of an indiviual in abdominal part (curl-ups), strength and stamina in upper body parts (90° push-ups) and aerobic capacity (pacer test). The proved relationship in these tests was low.
Description
Subject(s)
pohybová aktivita, tělesná zdatnost, pubescence, vztahová analýza, physical aktivity, physical fitness, pubescence, realtional anlysis
Citation
ISSN
ISBN