Od pohybu k produktu.

Abstract
Práce se zabývá vznikem inovativního zavazadla sportovního charakteru s názvem Binder. Díky své konstrukci Binder vytváří novou kategorii mezi zavazadly, konkrétně batohy a ledvinkami. Cílem dlouhodobé činnosti bylo jak zhotovení finálního výrobku a jeho uvedení na český trh, tak také vznik nové firmy a s tím spojené značky, tedy brandu. Obsah práce popisuje jednotlivé kroky, které vedou od samotného nápadu, zhotovení prototypů, nastavení výrobních podmínek, průmyslově právní ochrany, až k finálnímu řešení, které zahrnuje produktovou řadu výrobku Binder.
The work deals with the creation of an innovative sports bag called Binder. Thanks to its construction, Binder creates a new category among the luggage, specifically between backpacks and fanny packs. The objective of the long-term activity was to manufacture the final product and its introduction to the Czech market, as well as the rise of a new company and associated brand. The content of the thesis describes the individual steps that lead from the idea itself, making prototypes, setting production conditions, industrial legal protection, to the final solution that includes the Binder product line.
Description
Subject(s)
start-up, inovace, obchodní značka, obchodní model, prototyp, cashflow, distribuce, swot analýza, retail, e-shop, lean canvas, klíčové ukazatele výkonosti, distribuční nakály, struktura nákladů, benchmarking, zákaznické segmenty, klíčové metriky, první vlaštovky, andělský investor, marketing, průmyslová ochrana, patent, užitný vzor, start-up, innovations, brand, business model, prototype, cashflow, distribution, swot analysis, retail, e-shop, lean canvas, key performance indicators, distribution channels, cost structure, benchmarking, customer segments, key metrics, first swallows, business angel, marketing, industrial protection, patent, utility model
Citation
ISSN
ISBN