Cena děkana za vynikající bakalářskou práci

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 27
 • Item
  Dynamická struktura
  Szöllös, Martin; Zippe Stanislav, doc. : 54696
  Kinetická světelná instalace
 • Item
  ŽELEZNIČNÍ STANICE - PRAHA - VELESLAVÍN
  Macháček, Jiří; Buček Jiří, doc. Ing. arch. : 54711
  Předmětem návrhu diplomové práce, je architektonická studiekomplexu železniční stanice, Praha - Veleslavín. Tato stanice vznikne v příštích letech, v rámci připravovanémodernizace a novostavby trati Praha, Veleslavín - Praha, Letiště Václava Havla. Majetkové uspořádání území a stejně tak navržených staveb je smíšené, to mělo značný vliv na samotný koncept řešení. Návrh samotné vlakové stanice vznikne v gesci a na pozemcích Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), na pozemcích obklopující železniční koridor. Součástí zadání je však také návrh bezprostředního okolí stanice. To však spadá svým majetkovým uspořádáním pod Prahu 6. Ta svými požadavky na komplexní řešení území apeluje na vznik, dopravního terminálu, s návazností na autobusovou, vlakovou, tramvajovou dopravu, včetně napojení na metro. Dále také začlenění nového komunitního centra a vznik prostorpro gastronomické a komerční služby. Toto uspořádání se promítá v celém procesu návrhu.Hlavním doménou celého návrhu je proto možnost etapizace.Stavba bude fungovat samostatně při výstavbě samotné vlakové stanice a bude působit komplexním dojmem i po dostavbě centra.Jednotlivé části centra leží na pozemcích dotčených investorů, proto bylo nutné jednotlivé provozy separovat.Jako jedno ze vstupních míst po příletu do Prahy a významnýdopravní uzel, bylo estetické ztvárnění uchopeno velkoryse.Hlavní nosnou myšlenkou celého návrhu je přiblížení dvou -hlavních, dopravních os - Evropské třídy a železničního koridoru.Návrh přijal tyto osy a jejich půdorysné stopy za své, využil jejich křivek a v nejužším místě jejich přiblížení situoval -Centrum Nádraží Veleslavín. Kompletní centrum stanice Veleslavín překlenuje střešní rovina, jež se stane charakteristickým poznávacím bodem a zároveň funkčním prvkem celého areálu. Tato rovina se skládá z několikaprolnutých linií, jež kopírují stávající a navržené dopravní koridory.Vytváří kryté prostory a svým uspořádáním obtéká prostor,jež by se mohl stát novým, tepajícím středem subcentra Prahy 6.Samotná střešní rovina je pak styčným bodem, který propojujejednotlivé investiční záměry v řešeném území.Vlaková stanice kopíruje železniční koridor ze severní strany.Nejenže je severní umístění železniční stanice výhodné,vzhledem k napojení na silniční dopravu z ul. Evropská, alepřibližuje se také rekreační zóně Litovický potok. Stanice je s ostrovním nástupištěm spojena bezbariérovýmpřemostěním, překlenující vstup tratě do podzemí.V severní části zástavby, jež kopíruje městskou třídu Evropská,Nalezneme stanoviště MHD, K&R, taxi a zásobovací prostor.Toto dopravní rozpoložení bylo z důvodu plynulého nájezduna křižovatku Evropská - Veleslavínská, situováno co nejdáleod zmíněné křižovatky. Samotný objekt pak skrývá komunitnícentrum, velkokapacitní tržnici a prostory pro komerční služby.Komplex dovršuje východní zástavba, která uzavírá tyto linie.Toto uskupení obklopuje nově vzniklé náměstí a propůjčuje tomuto prostoru jakýsi odstup od frekventovaných provozů.A zároveň může plnohodnotně plnit funkci subcentra Prahy 6.
 • Item
  Městský blok v Liberci
  Rusková, Johana; Suchánek Radek, Ing. arch. Ph.D. : 61425
  Návrh městského bloku s administrativní funkcí, rezidenční funkcí a novým veřejným prostorem v místě současnéhoautobusového nádraží v Liberci využívá potenciálu místaa nabízí řešení k jeho oživení. Práce zahrnuje názorna urbanistické řešení parcely ve vztahu ke svému okolí, hmotový návrh dostavby administrativního bloku a její funkční rozvržení v parterových úrovních, návrh městského parku jako veřejného prostoru a obytného domu s městskými funkcemi v parteru.
 • Item
  Kulturní centrum v Oslo
  Maštrlová, Michaela; Suchomel Jiří, prof. Ing. arch. akad. arch. : 54695
  Práce se zabývá návrhem alternativního divadla v Oslu. Zadání vychází z vypsané soutěže OsloCall - Cultural Center for Norwegian Waterfront.
 • Item
  Ambasáda České republiky v Addis Abebě
  Bergová, Michaela; Suchomel Jiří, prof. Ing. arch. akad. arch. : 54695
  Bakalářská práce se věnuje návrhu nové ambasády České republiky v etiopskémhlavním městě Addis Abeba. Práce vznikla dle zadání soutěže, kterouvyhlásilo Ministerstvo zahraničních věcí, Katedra architektury na stavebnífakultě ČVUT a Inspireli Awards.Návrh má reprezentovat naši republiku a ukázat její kulturní úroveň a tradice.Zároveň by měl být návrh nadčasový a mít racionální dispoziční řešení.Dominantou se v projektu stala zahrada, do které jsem se snažila budovy ambasádyukrýt. Záměrem bylo neodhalit všechno na první pohled, ale aby bylnávštěvník překvapen postupným odkrýváním budov mezi zelení.