Anděl

Abstract
V bakalářské práci s názvem Anděl popisuji význam této entityv různých kulturách a náboženstvích od starodávných civilizacído současnosti. Velkou část textu věnuji zobrazení anděla ve výtvarnémumění a jeho hlavním atributům. V práci se dál zabývámpřímým vztahem anděla a člověka, působením této entity na Zemi.V další části se zaměřuji na člověka a jeho nejdůležitější orgán srdce. Popisuji zde souvislosti mezi srdečním tepem a lidskoupsychikou. Dále řeším působení světla a tmy na lidskou psychiku.Postupně sjednocuji posbírané informace a odhaluji výsledek mépráce, kterým je Andělské světlo. Světlo, které je symbolickým auměleckým ztvárněním Anděla. V práci popisuji Andělské světlo,jeho funkci, konstrukci a možnosti praktického využití.
In my bachelor´s paper with the name Angel I am describing theimportance of this entity in various cultures and religions from theancient civilizations up to present time. A big part of my work isdedicated to the image of Angel in the arts and to its main attributes.Further I am dealing with the direct relationship of angel andman, impact of this entity on Earth, in my paper. In the furtherpart, I concentrate myself on man and his most important organ the heart. I describe the connections between heartbeat and humanpsyche here. Further I deal with the influence of the light anddarkness to the human psyche. Gradually I consolidate the collectedinformation and present the result of my work, which is theAngel´s Light. The light, which is the symbolic and artistic representationof an angel. In my work I describe the Angel´s Light, itsfunction, construction and the possibility of practical utilization.
Description
Subject(s)
Anděl, náboženství, kultura, umění, dobro, zlo, světlo, tma, srdce, psychika, Angel, religion, culture, art, good, evil, light, dark, heart, psyche
Citation
ISSN
ISBN