Oděvy pro seniory

Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřená na oděvní výrobky a materiály pro seniory z hlediska jejich snížených motorických schopností. Teoretická část práce se věnuje nejčastějším změnám tělesných systémů s přibývajícím věkem a požadavkům na oděvy pro seniory. Praktická část je zaměřena na vyhodnocení dotazníků od seniorů a od pečovatelů s cílem zjistit požadavky na oděvy z hlediska tělesných změn. Závěr práce obsahuje zhodnocení odpovědí z obou verzí dotazníků a navržení nejvhodnějších oděvních výrobků od nejspodnější vrstvy po nejsvrchnější.
This bachelor thesis is focused on the clothing products and materials for seniors in terms of their reduced motor skills. The theoretical part deals with the most frequent changes in body systems with increasing age and requirements for clothing for seniors. The experimental part is focused on the evaluation of questionnaires from seniors and caregivers with the aim of identifying clothing requirements in terms of body changes. The conclusion of the thesis includes the evaluation of the answers from both questionnaire versions and the design of the most suitable clothing products from the lowest to the topmost layers.
Description
Subject(s)
senior, stáří, inkontinence, respondent, pečovatel, oděvy, senior, age, incontinence, respondent, caregiver, clothing
Citation
ISSN
ISBN