Galerie naruby

Abstract
Tématem bakalářské práce je hledání nových forem komunikace Oblastní galerie v Liberci s veřejností. Cílem je odstranit bariéry a posílit benefity, které mohou lidé v souvislosti s návštěvou kulturní instituce vnímat. Téma bude zpracovávat praktické zkušenosti z realizovaných praxí v Oblastní galerii v Liberci a jejich edukačních programů pro veřejnost. Hlavním tématem práce je rozšíření propagace Oblastní galerie v Liberci, mimo výstavní prostory umístěné v budově. Cílem je prozkoumat potenciál využití exteriéru a blízkého okolí galerie pro nové využívání aktivní komunikace s veřejností.
The subject of this bachelor's thesis is the search for new forms of communication between the Liberec Regional Gallery and the public. The aim of it is to get rid of obstacles and boost the benefits that people may sense in connection to visiting a cultural institution. The topic will reprocess experience gained by an internship in the Liberec Regional Gallery, most importantly in its educational programs for the public. The main subject of the work is to spread the promotion of the Liberec Regional Gallery beyond the exhibition spaces located inside the building. The aim is to examine the potential of utilising the exterior and the space within a close proximity of the gallery in order to communicate with the public in new, engaging and proactive ways.
Description
Subject(s)
Galerie, komunikace, Oblastní galerie Liberec, návštěvníci, kurátorství, vystavování, stálé sbírky, umění, obrazy, Gallery, communication, Liberec Regional Gallery, visitors, curatorship, exhibiting, permanent exhibitions, art, images
Citation
ISSN
ISBN