Budování prosperující značky na příkladu společnosti Apple Inc.

Abstract
Předmětem bakalářské práce s názvem Budování prosperující značky na příkladu společnosti Apple Inc. je zmapování procesu budování značky. V první části jsou v této souvislosti podrobněji vysvětleny základní teoretické pojmy. Praktická část vychází ze získaných teoretických znalostí a zabývá se vybranou společností, jíž je americký výrobce spotřebitelské elektroniky Apple Inc. Na příkladu této společnosti jsou popsány prvky značky, marketingový mix, společenská odpovědnost firem a identita značky. Práce dále skrze metodiku kvantitativního dotazování zkoumá pohled nadefinované skupiny zákazníků na tuto značku a prostřednictvím dotazníku odhaluje vnímanou image, sílu loajality ke značce a spokojenost se značkou v očích dané skupiny. Závěr je věnován interpretaci a shrnutí dat dotazníkového šetření a návrhům na zlepšení image a pozitivního vnímání značky.
The subject of bachelor's thesis entitled Building of a Prosperous Brand on Example of Apple Inc. Company is mapping of the brand building process. In this context the first part explains fundamental theoretical terms. The practical part is based on the acquired theoretical knowledge and deals with a selected company which is the American producer of consumer electronics Apple Inc. On example of this company brand components, marketing mix, corporate and social responsibility and brand identity are described. The thesis further investigates the attitude of defined customer group to this brand via quantitative questioning methodology and the questionnaire reveals perceived brand image, brand loyalty power and satisfaction with the brand in the eyes of stated group. The conclusion is dedicated to questionnaire evaluation and to the suggestions for improvements to achieve better perceived brand image.
Description
Subject(s)
značka, identita značky, image značky, prvky značky, budování značky, marketing, Apple, brand, brand identity, brand image, brand components, brand building, marketing, Apple
Citation
ISSN
ISBN