Skautský program zaměřený na poznání regionu Berounsko

Abstract
Bakalářská práce se zabývá tvorbou, realizací a zhodnocením skautského programu zaměřeného na poznávání Berounska. Teoretická část popisuje systémové kategorie volnočasové pedagogiky, metody zážitkové pedagogiky využité v programu i použité metody pedagogického výzkumu. Porovnává koncepce skautingu a Prázdninové školy Lipnice, jejichž pedagogické pojetí se snaží propojovat. Definuje vývojová specifika cílové skupiny a představuje jednotlivá místa Berounska zapojená do programu. Praktická část je rozdělena na šest akcí. Jedná se o tři dvouhodinové skautské schůzky, dvě jednodenní výpravy a jednu víkendovou. Realizována byla s oddílem berounských skautek ze střediska Radost a Naděje. Program využívá principy skautské výchovy a inspiruje se metodikou Prázdninové školy Lipnice. Výsledkem této práce je pozitivní vztah skautek k rodnému regionu, osobní zážitky spojené se zajímavými místy Berounska a lepší vzájemná spolupráce v oddíle.
The bachelor's thesis deals with creating, realizing and evaluating scout program focused on learning about the Beroun region. The theoretical part describes system categories of leisure time pedagogy, methods of experiential education used in this program, and methods of pedagogical research. It compares and tries to combine pedagogical concepts of scouting and Summer school Lipnice. It defines age specifics of the target group and presents places of Beroun region involved in the program. The practical part is divided in six events, which are three two-hour scout meetings, two all-day expeditions and one all-weekend stay. It was realized with a Girl Scouts troop from Beroun. The program uses principles of scout education and is inspired by the methodology of Summer school Lipnice. The result of this bachelor's thesis is a positive relationship of Girl Scouts to their native region, personal experiences associated with interesting places in Beroun region and better mutual cooperation in this scout troop.
Description
Subject(s)
skauting, skautská výchovná metoda, Berounsko, Prázdninová škola Lipnice, zážitkové učení, zážitkové vzdělávání
Citation
ISSN
ISBN