Možnosti financování vlastního bydlení

Abstract
Bakalářská práce s názvem Možnosti financování vlastního bydlení je zaměřena na problematiku kvalitativních a kvantitativních aspektů bankovních služeb v konkrétním zaměření na hypoteční úvěry. Hlavním cílem práce je objektivní vyhodnocení kvality služeb a nabídek poskytovaných bankami. Data jsou získávána vlastním výzkumem probíhajícím formou mystery shoppingu. Dílčím cílem je definování aspektů kvality kvalifikovanosti zaměstnanců, transparentnosti nabídky a péče bank o potenciálního klienta. První kapitola obsahuje teoretická východiska finančního sektoru služeb se zaměřením na hypoteční úvěry v legislativním kontextu ČR a doporučení ČNB. Druhá kapitola definuje pojetí kvality a její význam v hodnocení poskytovaných služeb komerčními bankami. Následující kapitoly třídí data získaná od České spořitelny, ČSOB, Komerční banky, Fio banky a Air bank v logické celky umožňující objektivní porovnání a vyhodnocení nejvhodnější nabízené služby. Jednotlivé vyhodnocené slabé stránky při poskytování služeb jsou v poslední kapitole komentovány s návrhy na zlepšení vycházející z teoretických předpokladů předchozích kapitol.Jako doplnění bakalářské práce byla vytvořena interaktivní kalkulačka, která využívá nastavené principy a umožňuje čtenáři jejich přímého využití v praxi nebo přizpůsobení výsledku výzkumu vlastním preferencím.
The bachelor thesis called Private Housing Finance Options focuses on the issue of qualitative and quantitative aspects of banking services, specifically mortgages. The main goal of the thesis is to objectively evaluate quality of services and bank offers. Data was obtained by author's own research through mystery shopping. Secondary objective is to define aspects of quality of employees' qualification, offer transparency and a customer care. The first chapter discusses theoretical basis of financial sector of services focusing on mortgages in the context of legislation in the Czech Republic and recommendations of the central bank. The second chapter defines quality and its importance in evaluation of services provided by commercial banks. Following chapters sort data obtained from Česká spořitelna, Československá obchodní banka, Komerční banka, Fio banka and Air bank into logical units allowing objective comparison and evaluation of the most appropriate provided service. Individual evaluated weaknesses in the provision of services are commented in the last chapter with suggestions for improvement based on the theoretical assumptions of the previous chapters. In addition to this thesis an interactive calculator was created, which uses the set principles and allows the reader to use them directly in practice or adapt the research results to their own preferences.
Description
Subject(s)
banky, financování bydlení, finanční služby, hypoteční úvěr, kvalita, mystery shopping, banks, financial services, housing financing, mortgage, mystery shopping, quality
Citation
ISSN
ISBN