Možnosti financování vlastního bydlení

dc.contributor
dc.contributor.advisorHyblerová Šárka, Ing. Ph.D. : 54833
dc.contributor.authorDvořáček, Filip
dc.date.accessioned2020-07-14T05:37:51Z
dc.date.available2020-07-14T05:37:51Z
dc.date.committed2021-8-31
dc.date.defense2020-06-25
dc.date.submitted2019-10-31
dc.date.updated2020-6-25
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce s názvem Možnosti financování vlastního bydlení je zaměřena na problematiku kvalitativních a kvantitativních aspektů bankovních služeb v konkrétním zaměření na hypoteční úvěry. Hlavním cílem práce je objektivní vyhodnocení kvality služeb a nabídek poskytovaných bankami. Data jsou získávána vlastním výzkumem probíhajícím formou mystery shoppingu. Dílčím cílem je definování aspektů kvality kvalifikovanosti zaměstnanců, transparentnosti nabídky a péče bank o potenciálního klienta. První kapitola obsahuje teoretická východiska finančního sektoru služeb se zaměřením na hypoteční úvěry v legislativním kontextu ČR a doporučení ČNB. Druhá kapitola definuje pojetí kvality a její význam v hodnocení poskytovaných služeb komerčními bankami. Následující kapitoly třídí data získaná od České spořitelny, ČSOB, Komerční banky, Fio banky a Air bank v logické celky umožňující objektivní porovnání a vyhodnocení nejvhodnější nabízené služby. Jednotlivé vyhodnocené slabé stránky při poskytování služeb jsou v poslední kapitole komentovány s návrhy na zlepšení vycházející z teoretických předpokladů předchozích kapitol.Jako doplnění bakalářské práce byla vytvořena interaktivní kalkulačka, která využívá nastavené principy a umožňuje čtenáři jejich přímého využití v praxi nebo přizpůsobení výsledku výzkumu vlastním preferencím.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis called Private Housing Finance Options focuses on the issue of qualitative and quantitative aspects of banking services, specifically mortgages. The main goal of the thesis is to objectively evaluate quality of services and bank offers. Data was obtained by author's own research through mystery shopping. Secondary objective is to define aspects of quality of employees' qualification, offer transparency and a customer care. The first chapter discusses theoretical basis of financial sector of services focusing on mortgages in the context of legislation in the Czech Republic and recommendations of the central bank. The second chapter defines quality and its importance in evaluation of services provided by commercial banks. Following chapters sort data obtained from Česká spořitelna, Československá obchodní banka, Komerční banka, Fio banka and Air bank into logical units allowing objective comparison and evaluation of the most appropriate provided service. Individual evaluated weaknesses in the provision of services are commented in the last chapter with suggestions for improvement based on the theoretical assumptions of the previous chapters. In addition to this thesis an interactive calculator was created, which uses the set principles and allows the reader to use them directly in practice or adapt the research results to their own preferences.en
dc.description.mark
dc.format116 s. (186 431 znaků)
dc.format.extentGrafy, Tabulky 0
dc.identifier.signatureV 202001861
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/157328
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbeginitemize itemFOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. 2015. Tvorba a řízení portfolia projektů: jak optimalizovat, řídit a implementovat investiční a výzkumný program. Praha: GRADA Publishing. ISBN 978-80-247-5275-4. itemHYBLEROVÁ, Šárka. 2010. Zdroje financování bytové výstavby v České republice se zaměřením na hypoteční úvěr. Liberec: TUL. ISBN 978-80-7372-673-7. itemTEPLÝ, Petr. 2013. Navigátor bezpečného úvěru. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-2287-3. itemTIWARI, Piyush a Michael WHITE. 2014. Real estate finance in the new economy. Chicester: John Wiley. ISBN 978-1405158718. itemPROQUEST.~ 2019 Databáze článků ProQuest [online].~ Ann~ Arbor,~ MI,~ USA:~ ProQuest. [cit. 2019-09-26]. Dostupné z: http://knihovna.tul.cz. enditemize parKonzultant: Michal Farskýpar
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectbankycs
dc.subjectfinancování bydlenícs
dc.subjectfinanční službycs
dc.subjecthypoteční úvěrcs
dc.subjectkvalitacs
dc.subjectmystery shoppingcs
dc.subjectbanksen
dc.subjectfinancial servicesen
dc.subjecthousing financingen
dc.subjectmortgageen
dc.subjectmystery shoppingen
dc.subjectqualityen
dc.titleMožnosti financování vlastního bydlenícs
dc.titlePrivate housing finance optionsen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineMSFS
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationB6208
local.department.abbreviationKFÚ
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE17000135
local.identifier.stag40320
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06666648
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo1861
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Dvoracek_BP.pdf
Size:
9.02 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Priloha_W__interaktivni_kalkulacka.xlsx
Size:
151.36 KB
Format:
Unknown data format
Description:
VSKP__priloha
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_vedouciho_BP_2020_Dvoracek_Filip.pdf
Size:
259.6 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
15.67 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP