Využití výtvarného umění pro rozvoj mezipředmětových vztahů na 1. stupni ZŠ

Abstract
Diplomová práce se zabývá využitím výtvarného umění pro rozvoj mezipředmětových vztahů na 1. stupni ZŠ. Záměrem teoretické části je definovat vzdělávací oblast Umění a kulturu a následně provést rešerši na téma Konstruktivistický přístup a jeho vyučovací metody se zaměřením na činnostní učení a badatelsky orientovanou výuku. Integraci konstruktivistických postupů jsem uplatnila v praktické části při tvorbě autorského výtvarného pracovního sešitu Bylinopis. Soubor aktivit umožňuje dětem zapojit se do tvůrčího procesu a současně propojuje umělecký svět s praktickým přesahem. Pro snadnější zavedení pracovního sešitu do praxe jsem vytvořila metodickou příručku. Tento materiál primárně slouží pedagogům na prvním stupni ZŠ jako návod pro efektivní využití dílčích aktivit do výuky.
The diploma thesis deals with the Use of Visual Arts for the Development of Interdisciplinarity at Primary School. My theoretical part aims to define the educational area of Art and Culture and to conduct research on the Constructivist approach and its teaching methods with a focus on activity-based learning and inquiry-based learning. I applied the integration of constructivist practices in the practical part in the creation of the author's art workbook, which is called Bylinopis (Herbarium). The set of activities allows children to engage in the creative process while connecting the art world with a practical overlay. I have created a methodological guide to facilitate the workbook's introduction into practice. This material primarily serves primary school teachers as a guide for effectively using the sub-activities in the classroom.
Description
Subject(s)
Umění a kultura, výtvarné umění, tvůrčí projev, mezipředmětový vztah, konstruktivistický přístup, projektová výuka, výtvarný projekt, pracovní sešit, ilustrace, grafika, metodická příručka
Citation
ISSN
ISBN