Vzdělávání seniorů v Liberci

Abstract
Cílem diplomové práce je zjistit specifické vzdělávací potřeby seniorů. Teoretická část vymezuje pojmy vztahující se ke stáří, stárnutí, osobnosti seniora, jeho očekávání, motivaci a zapojení do vzdělávacího procesu, ale i vztah seniorů k ICT, znalosti a možnosti jejich vyu-žívání, protože v dnešní době jde vzdělávání ruku v ruce s počítačovou znalostí. Vzhledem k tomu, že se populace seniorů stále zvyšuje, je potřeba na to odpovídajícím způsobem reago-vat dle geragogických principů. V empirické části diplomové práce zkoumáme motivaci pro učení mezi seniory, kteří se aktivně zapojili do programů celoživotního učení. Zájem dozvědět se něco nového se jeví jako nejsilnější motivátor pro učení. Sociální kontakt byl druhým nejvlivnějším motivátorem. Největší bariérou seniorů při jejich vzdělávání je jejich zdravotní stav.Praktickým významem práce je zobecnit zkušenost s organizováním volnočasových aktivit pro seniory. Výsledky práce lze zapracovat do práce podobných institucí, jako ve které autorka pracuje, a to pro zlepšení organizace volnočasových aktivit seniorů.Závěry tohoto šetření jsou v souladu s poznatky z prostudované literatury, která se tý-ká vzdělávacích potřeb seniorů. Poznatky poskytují doporučení pro budoucí výzkum v oblasti vzdělávání seniorů v různých oborech.
The aim of this thesis is to identify the specific educational needs of seniors. The theo-retical part defines terms related to older age, aging, senior personality, their expectations, motivation and involvement in the educational process, as well as the relationship of seniors to ICT, knowledge and possibilities of their use, because nowadays the education goes hand in hand with computer knowledge. As the population of seniors continues to grow, it is neces-sary to respond accordingly to geragogical principles. In the empirical part of the thesis we explore the motivation for learning among seniors who have actively participated in lifelong learning programs. The interest in learning something new seems to be the strongest motivator for learning. Social contact is the second most influential motivator. The biggest barrier for seniors in their education is their health.The practical meaning of this work is to generalize the experience with organizing lei-sure activities for seniors. The results of the work can be incorporated into the work of similar institutions as in which the author works, to improve the organization of leisure time activities for seniors.The findings of this survey are in line with the findings from the literature on the edu-cational needs of seniors. The findings provide recommendations for future research on senior education in different disciplines
Description
Subject(s)
vzdělání seniorů, motivace, bariéry vzdělávání, Liberec, vzdělávací aktivity pro seniory, volný čas seniorů, Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p o, senior education, motivation, barriers of education, Liberec, education activities for seniors, seniors' free time
Citation
ISSN
ISBN