Přístupnost webů pro osoby se speciálními potřebami

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá přístupností webových stránek pro osoby se speciálními potřebami. Cílem práce není jen samotná analýza a vyhodnocení používání pravidel přístupnosti, ale také seznámení s ovlivněnými skupinami uživatelů a jejich problémy při používání webových stránek. První část práce se zabývá otázkou, co je webová přístupnost a vysvětluje důvody pro její využívání. Dále se věnuje vývoji přístupnosti a aktuálním principům. Druhá část se zaměřuje na konkrétní skupiny uživatelů a na některá pomocná zařízení související s prací uživatele na webové stránce. Třetí část je věnována způsobům a nástrojům pro zpřístupnění webů. V praktické části jsou všechny poznatky aplikovány v rámci redakčního systému Firon. Na stránku byly vloženy a následně analyzovány jednotlivé prvky, ale i stránka jako celek. Poslední kapitola je věnována hodnocení a doporučení na základě výsledků testování.
This bachelor thesis deals with the accessibility of web pages for persons with special needs. The goal of the thesis is not just the analysis and evaluation of the used rules for accessibility, but also the introduction to the groups of users influenced and their problems with using web pages. The first part of the thesis deals with the question of what web accessibility is and explains the reasons for its use. Next the thesis deals with the development of accessibility and the present principles. The second part focuses on specific groups of users and some assistance tools relating to the work of the users on websites. The third part is dedicated to methods and tools for web accessibility. The practical part of the thesis has all the insights applied through the system Firon. Single elements were put on the web page and analyzed afterwards, as well as the are itself. The author dedicated the last chapter to evaluation and recommendation based on the results of testing.
Description
Subject(s)
Asistivní technologie, handicapovaný uživatel, NVDA, přístupnost webových stránek, přístupnost, WCAG, Accessibility, assistive technology, handicapped user, NVDA, WCAG, website accessibility
Citation
ISSN
ISBN