Zabudování kvality do podnikových procesů s ohledem na komplexní řízení jakosti

Title Alternative:Implementation of quality in company processes with respect to the complex quality management
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci,
Abstract
Doktorská disertační práce se věnuje problematice zabudování kvality do podnikových procesů a vlivu použitých systémů, metod a nástrojů na hodnotu podniku. Práce obsahuje deset kapitol, které jsou zaměřeny na komplexní řízení jakosti. Úvodní kapitoly se věnují vymezení pojmů, následuje seznámení s moderním přístupem managementu procesů. Nezbytná znalost legislativních požadavků, vztahující se ke kvalitě, životnímu prostřední a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je nastíněna v kapitole 4. V té samé části jsou přiblíženy ostatní intervence státu do oblasti kvality a životního prostředí. Následující kapitoly se zabývají aplikací moderních metod, systémů a nástrojů zabezpečení jakosti. Koncepce je nejdříve zaměřena na jednotlivé přístupy a filozofie, následuje charakteristika vybraných nástrojů řízení jakosti opírající se především o matematickou statistiku. V souvislosti s integrovanými nástroji jsou v závěru šesté kapitoly přiblíženy přístupy k analýze a prevenci rizik, optimalizaci kvality a přístupy finančního monitoringu v manažerském podání. V závěrečné třetině jsou popsány nejpoužívanější přístupy pro oceňování podniku. Závěr disertační práce je věnován empirickému výzkumu, který je zaměřen na praktické využití jednotlivých metod, systémů a nástrojů pro zabudování kvality do podnikových procesů a jejich vlivu na hodnotu podniku. Práce je završena shrnutím, zda bylo dosaženo stanovených cílů a potvrzením či zamítnutím stanovené hypotézy, která je stanovena v úvodu disertační práce.
The doctoral dissertation focuses on the implementation of quality in company processes and the influences of the systems, methods, and tools utilized on the value of the company. The dissertation includes ten chapters that deal with complex quality management. The introductory chapters define terms and explain the current approach to processes management. In chapter 4, the necessary information of legislative requirements relating to quality, environment, and safety and health protection in the workplace is outlined. The chapter continues with the explanation of other state interventions in the sphere of quality and environment. The following chapters focus on the application of modern methods, systems and tools to the quality management system. The conception covers individual approaches and philosophies, and provides characteristics of selected tools of quality management that is grounded on mathematical statistics. In connection with integrated tools, the approaches to the analysis and prevention of risks, optimization of quality, and financial monitoring in a managerial mode are discussed. The closing section of the dissertation deals with basic economic indicators that concern the main aim of company existence (profitability) and the most utilized approaches towards company pricing. The conclusion of the dissertation includes empirical research that focuses on the practical use of individual methods, systems and tools in the implementation of quality in company processes and their influence on the value of the company. The questions whether the prearranged goals were achieved and the pre-defined hypothesis confirmed or refuted are answered in the summary of the dissertation.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN
Collections