Rok 2007

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 9
 • Item
  Faktory konkurenceschopnosti českých retailingových firem
  (Technická Univerzita v Liberci,, ) Rahmanová, Šárka
  Disertační práce se zabývá problematikou strategických faktorů konkurenceschopnosti českých retailingových firem, které provozují prodejní jednotky supermarketů a hypermarketů v tradičních nákupních centrech České republiky. Práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol, které tvoří pět tématických ucelených částí. V úvodní kapitole je představeno zaměření, cíle a zvolené metody zpracování disertační práce. V první části jsou na základě teorie konkurenceschopnosti a retailingu vymezeny základní relevantní pojmy týkající se charakteristických znaků, konkurenčního prostředí a konkurenceschopnosti retailingové firmy. Druhá část práce je věnována významu strategických faktorů konkurenceschopnosti retailingových firem. Tato část vychází z obecné charakteristiky podstaty faktorů konkurenceschopnosti a specifického postavení podskupiny strategických faktorů. Pozornost je zde zaměřena také na pojetí strategických faktorů v Est-modelu autorů W.N.Andereho a N.Z.Sterna. Ve třetí části je představen rozhodovací proces zákazníků o nákupu potravin a popsán rozsah konkurenčních výhod retailingových firem. Čtvrtá a pátá část práce představují analytickou část zaměřenou především na vyhodnocení údajů získaných empirickým výzkumem. Analyzovány jsou význam a důvody vedoucí zákazníky k nákupu potravin v supermarketech či hypermarketech tradičních nákupních center. V rámci analytické části jsou vymezeny také potenciální strategické faktory ovlivňující volbu místa nákupu potravin návštěvníků tradičních nákupních center.
 • Item
  Pojišťování vývozních úvěrů se zaměřením na vybrané středoevropské země
  (Technická Univerzita v Liberci,, ) Matějková, Karolína
  Disertační práce se zabývá problematikou vývozního úvěrového pojištění, přičemž se zaměřuje na vybrané země střední Evropy. Pro účely práce se vývozní úvěrové pojištění dotýká dvou tržních segmentů: krátkodobých a středně/dlouhodobých úvěrů. Řešena jsou jak komerční, tak i teritoriální rizika včetně možností jejich eliminace. Druhá část práce je věnována situaci na pojistných trzích zemí střední Evropy (ČR, SR, PL, HU, SI), kde zároveň dochází k jejich srovnání.
 • Item
  Specifika zpracování finanční analýzy, její možné modifikace a vlastní aplikace při oceňování pojišťovny jako celku
  (Technická Univerzita v Liberci,, ) Králík, Jiří
  Nosným tématem předkládané disertační práce jsou možnosti modifikace a akomodace metod finanční analýzy zaměřené na subjekty pojistného trhu. Vlastní úprava a přizpůsobení finanční analýzy je zpracováno s ohledem na vlastní účel analytické činnosti, kterým je prezentována především potřeba oceňování pojišťovny jako celku. Ve svém základním pojetí dokáže disertační práce propojit oblast financí a účetnictví pojišťoven, se současným zapojením matematicko-statistických metod zpracování finanční analýzy vybraného subjektu a oblast znaleckého oceňování. Tedy nikoli oceňování pojišťovny z pohledu ratingu. Nosným tématem zůstává finanční analýza pojišťovny. I když samotná analýza zákonitě vychází z účetních výkazů pojišťovny, není oblast účetnictví stěžejní. Účetní výkazy ve výzkumné části práce představují pouze podkladový materiál pro samotnou finanční analýzu. Navrhované modifikace jsou současně aplikovány tak, aby výstupy přizpůsobené finanční analýzy dokázaly podat věrohodný obraz finanční situace vybraného subjektu, který je předmětem zkoumání. Základním úkolem disertační práce je tak nalezení optimální cesty a definování kroků, které musí znalec-analytik provádět před samotným oceňováním pojišťovny jako celku. Hlavním tématickým okruhem tak zůstává snaha o nalezení optimálních ukazatelů, popisujících finanční situaci pojišťovny. Aby finanční analýza poskytovala účelné informace, je v práci dále nastíněn postup, který umožní výsledky finanční analýzy dobře a jasně interpretovat. Práce je rozdělena do několika propojených kapitol, jenž svým obsahovým uspořádáním odpovídají splnění stanovených cílů.
 • Item
  Analýza časových zpoždění a jejich dopady na ekonomické výsledky projektů
  (Technická Univerzita v Liberci,, ) Dvořák, Drahoslav
  Disertační práce se zabývá projekty. Skládá se z hlavní hypotézy a dvou podpůrných tezí, jejichž zkoumání vytváří předpoklady pro testování hlavní hypotézy. Základní tvrzení této práce zní: Časová dimenze projektového cíle je v současnosti určující pro úspešné řízení projektu, resp. ostatních rovin projektového cíle: provedení a nákladů. Aby testování této hypotézy mělo logický smysl, bylo třeba zahrnout do práce další dvě teze: 1. Projektové řízení je schopné obstát v nových podmínkách podnikání. Dynamicky se měnící potřeby zákazníků, globalizace světové ekonomiky, rozvoj moderních technologií, to vše jsou komponenty tvořící nové podmínky podnikání. 2. Ovládat projektové nástroje znamená řídit projekt. Rozvoj moderních technologií se promítl i do druhé teze, kterou bylo třeba v práci zohlednit. Stačí tedy moderní software na úspěšné řízení projektu, anebo stále zůstávají manažerské povinnosti na nás, na lidech? V průběhu zkoumání došlo nejprve k potvrzení první z pomocných tezí a k zamítnutí teze druhé, tedy tvrzení, že nástroje jsou schopné odřídit celý projekt. Pro potvrzení první teze jsou v práci obsaženy především teoretické argumenty. Teorie Projektového řízení se zde překrývá s vyjmenovanými charakteristikami nových podmínek podnikání. Hlavními společnými styčnými plochami jsou především neustálé změny zákaznických preferencí, trvalý tlak na inovaci a nové metody organizace práce. Argumentace js obsažena v úvodních kapitolách práce. Jakkoliv jsou projektové nástroje stále sofistikovanější, pořád zůstává dostatek prostoru pro lidský faktor. Více než deset argumentů pro zamítnutí této teze jsou obsahem kapitoly čtvrté. Pátá kapitola je posléze věnována konkrétním východiskům pro řízení projektu, čímž je opětovně potvrzen závěr teze o nástrojích. Konečně předposlední kapitola je již orientována na hlavní hypotézu a její argumenty jsou ryze praktické. Zkoumání ekonomických výsledků projektů odstávek ve společnosti Mondi Packaging and Paper Czech a. s. přináší odpověď i pro hlavní hypotézu této práce. Přijetí této teze platí nejen pro uvedený projekt, ale dá se přenést také na další, zejména komerční projekty.