Rok s tradicí v regionu Mladoboleslavska

Abstract
Diplomová práce se zabývá tradicemi a řemesly v regionu Mladoboleslavska a jejich využitím ve výtvarné výchově na 1. stupni základní školy. Úkolem práce je tvorba didaktického materiálu vhodného pro realizaci jednotlivých vyučovacích lekcí.V první části se práce orientuje na oblast Mladoboleslavska a její tradice v průběhu roku. Popisuje vznik a dodržování tradic, ale také změny, kterými tradice prošly. Dále se zabývá řemesly, s nimiž se dodnes na území Mladoboleslavska můžeme setkat, a ze kterých lze čerpat inspiraci ve výtvarné výchově. První část obsahuje také kapitolu zařazení výtvarné výchovy do RVP, naplnění klíčových kompetencí a popis výtvarných technik.Druhá část práce je aplikační, nabízí didaktický materiál. Ústředním tématem jsou lidové tradice a tradiční činnosti z minulosti. Materiál je ověřený v praxi a nabízí inspiraci pro jednotlivé lekce výtvarné výchovy během školního roku.
The diploma thesis deals with traditions and crafts in area Mladoboleslavsko and then their using in art education in the primary school. The aim of work is creation of didactic materials for realization in the different lessons.The first part of this work is orientating in area Mladboleslavsko and its tradition during the year. This part describes rising and observing traditions and their changes. The next part deals with crafts that we can meet in this area and we can draw some inspiration for art education. This part also contains the chapter on designing art education in Frame work Education Programme, key competences descriptions of the art techniques.The second part of work offers didactic materials. The main topics are folk traditions and traditional activities of the past. This material is certified in practice and offers some inspiration for art lessons during the school year.
Description
Subject(s)
Mladoboleslavsko, lidové tradice, řemesla, výtvarná výchova, 1. stupeň základní školy, Mladoboleslavsko area, folk traditions, crafts, art education, primary school
Citation
ISSN
ISBN