Porovnání kurikula vedoucího ke zdravotně orientované zdatnosti u žáků druhého stupně v Norsku a České republice

Abstract
Diplomová práce má za hlavní cíl porovnat české a norské kurikulum v oblasti zdravotně orientované tělesné zdatnosti. Dílčím cílem je zrealizování výzkumné části, která zahrnuje získávání dat v Česku i Norsku a následné porovnání úrovně zdravotně orientované tělesné zdatnosti mezi českými a norskými žáky. Teoretická část popisuje současnou podobu školství, konkrétně podobu tělesné výchovy v Česku a Norsku. Syntéza poznatků také obsahuje data z dalších průzkumů týkajících se zdravotně orientované tělesné zdatnosti. Během výzkumné části byla využita testová sestava INDARES, která je zaměřena na složky zdravotně orientované tělesné zdatnosti. Výzkumný soubor se skládá z celkem 41 norských a 58 českých chlapců a děvčat ve věku 12 až 13 let. Čeští žáci překonali ty norské především v oblastech aerobní a svalové zdatnosti, kdy dívky z Česka dosáhly v průměru o 18 více přeběhů ve vytrvalostním člunkovém běhu a o 8 kliků více než norské dívky, čímž překonaly i chlapce z Norska. Výzkum prokázal, že v rámci výzkumného souboru úroveň zdravotně orientované tělesné zdatnosti u druhostupňových žáků v Česku překonala tu v Norsku. Nicméně na základě dat z již existujících výzkumů zabývajících se rozborem vzdělávacích systémů v Česku a v Norsku můžeme konstatovat, že v oblasti zvyšování úrovně zdravotně orientované tělesné zdatnosti a zdraví žáků obecně, se od norského školského systému můžeme v mnoha oblastech inspirovat.
The main objective of the diploma thesis is to compare the Czech and Norwegian curricula in the field of health-oriented physical fitness. A partial objective is the implementation of a research component, which includes data collection in Czechia and Norway, followed by a comparison of the level of health-oriented physical fitness between Czech and Norwegian students. The theoretical part describes the current form of education, specifically the physical education in the Czechia and Norway. The synthesis of knowledge also includes data from other studies related to health-oriented physical fitness. During the research phase, the INDARES test system was used, which focuses on components of health oriented physical fitness. The research sample consists of a total of 41 Norwegian and 58 Czech boys and girls aged 12 to 13. Czech students outperformed their Norwegian counterparts, especially in the areas of aerobic and muscular fitness, with Czech girls achieving on average 18 more endurance shuttle runs and 8 more push-ups, than Norwegian girls, surpassing Norwegian boys as well. The research demonstrated that within the research sample, the level of health-oriented physical fitness among secondary school students in the Czech Republic exceeded that in Norway. However, based on data from existing research analysing the educational systems in Czechia and Norway, it can be concluded that in the area of improving the level of health-oriented physical fitness and the overall health of students, we can draw inspiration from the Norwegian educational system in many areas.
Description
Subject(s)
zdraví, tělesná výchova, tělesná zdatnost, žáci 12-13 let, Česko, Norsko
Citation
ISSN
ISBN