Tanec jako prostředek rozvoje osobnosti pedagoga volného času

Abstract
Cílem této bakalářské práce je charakterizovat tanec jako jednu z forem trávení volného času a zjistit subjektivní hodnocení významu tance v životě tanečníků, kteří se zabývají profesí učitele tance.Teoretická část se zabývá nástinem historického vývoje tance a druhů tance. Dále zohledňuje obor taneční výchovy ve vztahu k ontogenezi jedince, konkrétně od prenatálního období do adolescence. Definuje pojem volný čas, taneční výchova, osobnost pedagoga taneční výchovy, specifikuje socializující význam tance a oblasti, na které taneční výchova působí zdraví, zdravý životní styl jedince a prevence rizikového chování. Praktická část se věnuje realizaci výzkumného šetření prostřednictvím kvalitativního výzkumu za pomocí užití zakotvené teorie formou polostrukturovaných rozhovorů.
The aim of this thesis is to characterize dance as a leisure time activity and to ascertain subjective evaluation of the importance of dance activity in the lives of dancers who work as professional dance teacher.The theoretical part describes the historical development of dance and its types. It generalizes the concept of dance education in relation to ontogeny of an individual, specifically from the prenatal period to adolescence. It defines leisure time, dance education, personality of a dance teacher and specifies the socializing importance of dance and the areas where dance education is effective health, healthy lifestyle and prevention of risk behaviour.The practical part pursues the implementation of the research with qualitative method using a grounded theory with semi-structured interviews.
Description
Subject(s)
tanec, taneční výchova, volný čas, tanec ve volném čase, osobnost učitele tance, socializace, zdraví a zdravý životní styl, rizikové chování, dance, dance education, leisure time, dance as leisure time activity, personality of a dance teacher, socialization, health and healthy lifestyle, risk behaviour
Citation
ISSN
ISBN