Pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením

Abstract
Bakalářská práce je věnována pracovním podmínkám zaměstnanců se zdravotním postižením. Zdravotně znevýhodněné osoby vyžadují individuální přístup v soukromém i pracovním životě. V pracovním životě je pro ně velmi důležitá úprava pracovních podmínek, odpovídající jejich speciálním potřebám. Ne vždy jsou ale zaměstnavatelé schopni zjistit příznivý stav těchto podmínek a zdravotně znevýhodněné osoby tak zůstávají často bez práce. Dnešní společnost se snaží o začlenění těchto osob do společenského i pracovního života. Nabídneme-li těmto osobám pracovní příležitosti s dobrými pracovními podmínkami, podpoříme tak politiku plné zaměstnanosti, ale především pomůžeme lidem se zdravotním postižením vrátit se do běžného života. Práce se věnuje problematice z právního a ekonomického hlediska, nalezneme v ní základní definice pracovních podmínek a osob se zdravotním postižením dle právní úpravy v ČR, popis hlavních aspektů zaměstnávání znevýhodněných osob, povinnosti zaměstnavatelů, práva postižených, zvýhodnění zaměstnanců se zdravotním postižením či vliv na společenskou odpovědnost firem. Součástí práce je i analýza spokojenosti zaměstnanců se zdravotním postižením ve vybraných podnicích.
This bachelor thesis aims on work conditions of employees with disability. Disabled people need individual attitude in their private and also business life. It is very important to adjust their work conditions according to their special needs. Employers are not always able to provide these conditions and therefore disabled people often stay unemployed because of this. Nowadays society tries to integrate disabled people into social and work life. If we offer them career opportunities with good work conditions, we will contribute to the policy of full employment, but mainly and most importantly we will help disabled people to get back to the ordinary life. This thesis tries to show the topic from both law and economic point of view. It also contains basic definition of work conditions and disability according to the laws of Czech Republic. Thesis also focuses on obligations of the employers, laws of disabled, advantages of employees with disability and influence on companies social responsibility. Last part of the work is satisfaction or happinessanalysis of employees with some kind of disability in selected companies.
Description
Subject(s)
Osoba se zdravotním postižením, pracovní podmínky, pracovní prostředí, zaměstnanost, zaměstnávání, Employment, Person with disability, work environment, working conditions
Citation
ISSN
ISBN