Übersetzen lehren an der Grund- und Mittelschule. Warum nicht?

Title Alternative:Nauczanie tłumaczenia w szkole podstawowej i średniej. Dlaczego nie?
dc.contributor.authorPolášková, Eva
dc.date.accessioned2018-01-08
dc.date.available2018-01-08
dc.date.issued2017
dc.description.abstractThe article concerns selected aspects of teaching (specialised) translation within German lessons at basic schools and secondary schools in the Czech Republic. Firstly, it outlines the position of translation in the theoretical didactic literature and presentation of its relevance in foreign language teaching. Further, it comments on the space that German textbooks dedicate to translation and the conditions provided to the practice and acquisition of this skill (the overall concept of the textbooks, vocabulary books, bilingually formulated tasks). Various German textbooks for the basic schools and secondary schools are compared according to this criterion. Finally, the article briefly outlines proposals for optimisation of this area in foreign language teaching.en
dc.description.abstractDer Beitrag beschäftigt sich mit ausgewählten Aspekten der Problematik des (Fach)Übersetzenlehrens im DaF-Unterricht an den Grund- und Mittelschulen in der Tschechischen Republik. Zunächst wird skizziert, welche Stellung das Übersetzen in der theoretischen didaktischen Literatur einnimmt und wie seine Relevanz im Rahmen des Fremdsprachenunterrichts präsentiert wird. Danach wird der Frage nachgegangen, welcher Raum dem Erlernen des Übersetzens in DaF-Lehrwerken gewidmet wird und welche Bedingungen zum Üben bzw. Erwerben dieser Kompetenz gewährt werden (Gesamtauffassung der Lehrwerke, Wörterverzeichnisse, zweisprachig formulierte Aufgabenstellung). In Bezug auf dieses Kriterium werden verschiedene DaF-Lehrwerke für Grund- und Mittelschulen verglichen. Zum Schluss werden kurz Optimierungsvorschläge für diesen Bereich der Fremdsprachenausbildung angedeutet.de
dc.description.abstractPříspěvek se zabývá vybranými aspekty problematiky výuky (odborného) překladu v hodinách němčiny jako cizího jazyka na základních a středních školách v České republice. Nejprve je nastíněno, jaké postavení má překlad v teoretické didaktické literatuře a jak je prezentována jeho relevance v rámci výuky cizího jazyka. Poté je řešena otázka, jak velký prostor je výuce překládání věnován v učebnicích němčiny jako cizího jazyka a jaké podmínky jsou poskytnuty pro procvičení, popř. nabytí této kompetence (celkové pojetí učebnic, slovníčky, dvojjazyčně formulované zadání úloh). Z hlediska tohoto kritéria jsou srovnávány různé učebnice němčiny jako cizího jazyka pro základní a střední školy. Na závěr jsou krátce naznačeny návrhy optimalizace pro tuto oblast vzdělávání v cizích jazycích.cs
dc.description.abstractArtykuł poświęcony jest wybranym aspektom problematyki nauczania (specjalistycznego) tłumaczenia na lekcjach języka niemieckiego jako języka obcego w szkołach podstawowych i średnich w Republice Czeskiej. W pierwszej kolejności określono miejsce, jakie tłumaczenie pisemne zajmuje w teoretycznej literaturze dydaktycznej i jak jest prezentowane jego znaczenie w ramach nauczania języka obcego. Następnie zostały podjęte próby odpowiedzi na pytanie, ile miejsca poświęca się nauce tłumaczenia w podręcznikach do języka niemieckiego jako języka obcego i jakie stwarza się warunki dla zdobycia tych umiejętności i ich ćwiczenia (ogólna koncepcja podręczników, słowniki, dwujęzyczne formułowanie zadań). W tym zakresie porównano różne podręczniki do języka niemieckiego jako języka obcego dla szkół podstawowych i średnich. Na zakończenie pokrótce przedstawiono propozycje optymalizacji procesu nauczania języków obcych w tej dziedzinie.pl
dc.formattextcs
dc.format.extent17 stran
dc.identifier.doi10.15240/tul/004/2017-3-009
dc.identifier.eissn1803-9790
dc.identifier.issn1803-9782
dc.identifier.otherACC_2017_3_09
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/21404
dc.language.isode
dc.licenseCC BY-NC 4.0
dc.publisherTechnická univerzita v Liberci, Česká republikacs
dc.relation.isbasedonHaß, F.: Methoden im Fremdsprachenunterricht. In: Hallet, W.; Königs, F. G. (eds.), Handbuch Fremdsprachendidaktik. Klett/Kallmeyer, Seelze-Velber, 2013, pp. 151–156. ISBN 978-3-7800-1053-7.
dc.relation.isbasedonHEYD, G.: Deutsch lehren. Grundwissen für den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache. Moritz Diesterweg, Frankfurt am Main, 1991. ISBN 3-425-04373-0.
dc.relation.isbasedonPETERßEN, W. H.: Lehrbuch Allgemeine Didaktik. Ehrenwirth, München, 1994. ISBN 3-431-02561-7.
dc.relation.isbasedonSTORK, A.: Fähigkeiten und Fertigkeiten. In: Hallet, W.; Königs, F. G. (eds.), Handbuch Fremdsprachendidaktik. Klett/Kallmeyer, Seelze-Velber, 2013, pp. 64–66. ISBN 978-3-7800-1053-7.
dc.relation.isbasedonKIEWEG, W.: Übungsformen. In: Hallet, W.; Königs, F. G. (eds.), Handbuch Fremdsprachendidaktik. Klett/Kallmeyer, Seelze-Velber, 2013, pp. 182–186. ISBN 978-3-7800-1053-7.
dc.relation.isbasedonZYDATIß, W.: Kompetenzen und Fremdsprachenlernen. In: Hallet, W.; Königs, F. G. (eds.), Handbuch Fremdsprachendidaktik. Klett/Kallmeyer, Seelze-Velber, 2013, pp. 59–63. ISBN 978-3-7800-1053-7.
dc.relation.isbasedonGNUTZMANN, C.: Language Awareness. In: Hallet, W.; Königs, F. G. (eds.), Handbuch Fremdsprachendidaktik. Klett/Kallmeyer, Seelze-Velber, 2013, pp. 115–119. ISBN 978-3-7800-1053-7.
dc.relation.isbasedonNORD, C.: Textanalyse und Übersetzen: theoretische Grundlagen, Methode und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse. Julius Groos, Tübingen, 2003. ISBN 3-87276-649-X.
dc.relation.isbasedonSTORCH, G.: Deutsch als Fremdsprache: eine Didaktik; theoretische Grundlagen und praktische Unterrichtsgestaltung. Fink, München, 2001. ISBN 3-7705-3408-5.
dc.relation.isbasedonZÖFGEN, E.: Wörterbuchdidaktik. In: Hallet, W.; Königs, F. G. (eds.), Handbuch Fremdsprachendidaktik. Klett/Kallmeyer, Seelze-Velber, 2013, pp. 107–111. ISBN 978-3-7800-1053-7.
dc.relation.isbasedonJANÍKOVÁ, V.: Výuka cizích jazyků zaměřená na žáka. In: Janíková, V. et al. (eds.), Výuka cizích jazyků. Grada Publishing, Praha, 2011, pp. 50–77. ISBN 978-80-247-3512-2.
dc.relation.isbasedonJELÍNEK, S.: K funkční charakteristice učebnic cizích jazyků. Cizí jazyky. 1994/1995, Vol. 38, Issue 34, pp. 83–88. ISSN 1210-1811.
dc.relation.isbasedonJANÍKOVÁ, V.: Učebnice cizích jazyků a autonomní učení. Cizí jazyky. 2006/2007, Vol. 50, Issue 4, pp. 130–134. ISSN 1210-0811.
dc.relation.isbasedonJELÍNEK, S.: Koncepční otázky učebnic cizích jazyků. Cizí jazyky. 2006/2007, Vol. 50, Issue 4, pp. 126–130. ISSN 1210-0811.
dc.relation.isbasedonZAJÍCOVÁ, P.: Evaluation von Lehrwerken und Unterrichtsverfahren aus der Perspektive des erfahrenen Fremdsprachenlerners. In: Janíková, V.; Andrášová, H. (eds.), Deutsch ohne Grenzen. Didaktik Deutsch als Fremdsprache. Tribun EU, Brno, 2015, pp. 342–367. ISBN 978-80-263-0932-1.
dc.relation.isbasedonPRŮCHA, J.: Učebnice: teorie a analýzy edukačního média. Příručka pro studenty, učitele, autory učebnic a výzkumné pracovníky. Paido, Brno, 1998. ISBN 80-85931-49-4.
dc.relation.isbasedonWILSS, W.: Übersetzungswissenschaft. Probleme und Methoden. Ernst Klett, Stuttgart, 1977. ISBN 3-12-910370-8.
dc.relation.isbasedonFLUCK, H.-R.: Didaktik der Fachsprachen: Aufgaben und Arbeitsfelder, Konzepte und Perspektiven im Sprachbereich Deutsch. Narr, Tübingen, 1992. ISBN 3-8233-4523-0.
dc.relation.isbasedonKNIFFKA, G.; ROELCKE, T.: Fachsprachenvermittlung im Unterricht. Ferdinand Schöningh, Paderborn, 2016. ISBN 978-3-8252-4094-3.
dc.relation.isbasedonBRYCHTOVÁ, A.: Schüler schreiben einen Notizzettel in drei Sprachen. In: Janíková, V.; Andrášová, H. (eds.), Deutsch ohne Grenzen. Didaktik Deutsch als Fremdsprache. Tribun EU, Brno, 2015, pp. 59–71. ISBN 978-80-263-0932-1.
dc.relation.isbasedonBUČKOVÁ, T.; POIMER, C.: Vom kreativen Schreiben zur zweisprachigen Inszenierung am Beispiel des Märchens Rotkäppchen. In: Janíková, V.; Andrášová, H. (eds.), Deutsch ohne Grenzen. Didaktik Deutsch als Fremdsprache. Tribun EU, Brno, 2015, pp. 72–87. ISBN 978-80-263-0932-1.
dc.relation.isbasedonMÜLLEROVÁ, M.: Das europäische Konzept der Mehrsprachigkeit und seine Widerspiegelung in tschechischen Schulen. In: Janíková, V.; Andrášová, H. (eds.), Deutsch ohne Grenzen. Didaktik Deutsch als Fremdsprache. Tribun EU, Brno, 2015, pp. 215–230. ISBN 978-80-263-0932-1.
dc.relation.isbasedonTKADLEČKOVÁ, C.; NOVÁKOVÁ, H.: Genau! 2. Němčina pro střední školy a učiliště. Klett, Praha, 2011. ISBN 978-80-7397-065-9.
dc.relation.isbasedonMOTTA, G.; ĆWIKOWSKA, B.; VOMÁČKOVÁ, O.; ČERNÝ, T.: Direkt 2 neu. Němčina pro střední školy. Klett, Praha, 2012. ISBN 978-80-7397-101-4.
dc.relation.isbasedonŁUNIEWSKA, K; TWOREK, U.; WĄSIK, Z.; (MRÓZEK, J.; PRÁGEROVÁ, V.): Alles klar 2a – učebnice a cvičebnice pro 2. stupeň základních škol, víceletá gymnázia a střední školy. INFOA, Dubicko, 2009. ISBN 978-80-7240-662-3.
dc.relation.isbasedonMOTTA, G.; (GAJDA, M.): Wir neu 3. Němčina pro 2. stupeň základních škol a nižší ročníky osmiletých gymnázií. Klett, Praha, 2017. ISBN 978-80-7397-249-3.
dc.relation.isbasedonZAJÍCOVÁ, P.: Didaktik der Fremdsprache Deutsch. Einführung in die Fachdidaktik des Deutschen als Fremdsprache. Ostravská univerzita v Ostravě – Filozofická fakulta, Ostrava, 2005. ISBN 80-7042-605-5.
dc.relation.isbasedonHORN-HELF, B.: Technisches Übersetzen in Theorie und Praxis. A. Francke, Tübingen/Basel, 1999. ISBN 3-7720-2264-2.
dc.relation.isbasedonPsychoaktivní droga. In: Wikipedia. [encyclopedia online]. Wikimedia Foundation Inc., updated 31 May 2017, at 16:40. [accessed 2017-06-28]. Available from WWW: https://cs.wikipedia.org/wiki/Psychoaktivn%C3%AD_droga
dc.relation.isbasedonGROEBEN, N.; CHRISTMANN, U.: Textoptimierung unter Verständlichkeitsperspektive. In: Antos, G.; Krings, H. P. (eds.), Textproduktion: Ein interdisziplinärer Forschungsüberblick. De Gruyter, Max Niemeyer, Tübingen, 1989, pp. 165–196. ISBN 3-484-22048-1. ISBN (Online): 978-3-11-096210-9. DOI: 10.1515/9783110962109.165
dc.relation.isbasedonNÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ; VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ V PRAZE: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online]. 2017. [accessed 2017-06-29]. Available from WWW: http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-zakladni-vzdelavani
dc.relation.isbasedonNÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ; VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ V PRAZE: Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. [online]. 2017. [accessed 2017-06-28]. Available from WWW: http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-gymnazia
dc.relation.isbasedonMINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY: Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01. Veřejnosprávní činnost. [online]. 2007. [accessed 2017-06-28]. Available from WWW: http://zpd.nuov.cz/RVP/ML/RVP%206843M01%20Verejnospravni%20cinnost.pdf
dc.relation.isbasedonMINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY: Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 21-42-M/01. Geotechnika. [online]. 2009. [accessed 2017-06-28]. Available from WWW: http://zpd.nuov.cz/RVP_3_vlna/RVP%202142M01%20Geotechnika.pdf
dc.relation.isbasedonKÖNIGS, F. G.: Sprachmittlung. In: Hallet, W.; Königs, F. G. (eds.), Handbuch Fremdsprachendidaktik. Klett/Kallmeyer, Seelze-Velber, 2013, pp. 96–100. ISBN 978-3-7800-1053-7.
dc.relation.ispartofACC Journalen
dc.relation.isrefereedtrue
dc.subjectgerman as a foreign languageen
dc.subjecttranslationen
dc.subjecttextbooksen
dc.subjectexercisesen
dc.titleÜbersetzen lehren an der Grund- und Mittelschule. Warum nicht?de
dc.title.alternativeNauczanie tłumaczenia w szkole podstawowej i średniej. Dlaczego nie?pl
dc.title.alternativeVýuka překladu na základní a střední škole. Proč ne?cs
dc.title.alternativeTeaching of translation at basic and secondary school. Why not?en
dc.typeArticleen
local.accessopen
local.citation.epage117
local.citation.spage101
local.fulltextyesen
local.relation.issue3
local.relation.volume23
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ACC_2017_3_09.pdf
Size:
433.11 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Článek