Postoje učitelů ke školní integraci dětí s poruchou autistického spektra

Abstract
Tématem diplomové práce jsou názory a postoje učitelů na školskou integraci dětí s PASdo běţných škol. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická částobsahuje vymezení základních pojmů, které souvisí s poruchou autistického spektra,integrací ţáků a postoji. Podrobně jsou vysvětleny charakteristické projevy chování dětís poruchou autistického spektra a jejich potřeby pro výuku. Práce se téţ zabýválegislativním ukotvením integrace. Praktická část se věnuje vlastnímu výzkumu ve formědotazníku, který se vztahuje k problematice postojů k integraci dětí s poruchouautistického spektra do běţných škol a názorů na ni. Výzkumná zjištění by měla býtpřínosem pro zkvalitňování připravenosti učitelů na školskou integraci.
The theme of this thesis to find out the opinions and attitudes of teachers on schoolintegration of children with autism in common schools. The work is dividend for two parts:theory and practical. The theoretical part defines the basicconcepts related autism spektrumdisordes, integration and attitudes. Explained are characteristic behaviors of children withautism and thein needs for education. The work also deals with legislation applied aboutintegration. The practical part is focusing on my own research based on questionnairemethod, which relates to the isme of attitudes and opinions in the integration of childrenwith autism. Research findings should be beneficial for improving the readiness of teachersto school integration.
Description
Subject(s)
Porucha autistického spektra, postoje učitelů, integrace, inkluze, strukturalizace, Autism spektrum disorders, teacher´s attitudes, integration, inclusion, structuring
Citation
ISSN
ISBN