Dětský časopis jako prostředek informační výchovy

Title Alternative:Children`s magazine as a means information education
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The theoretical part of this thesis describes the information education at the secondgrade of primary schools with regard to the Framework education program for basiceducation. Then follows the historical development of children's magazines from the riseof the children's magazineship in the 18th century up to current children's magazines. Themain emphasis is insisted on researching of diversity and contribution of these magazinesto the children's reader in the 21 century. Especially their structure, the tendency whichthey are issued with and then the possibility of additional usage, especially in the schoolpractice in terms of their information value.The main solved problem in the practical part of this thesis is identification oflevel of the usage of children's magazine as a source of information education at schoolpractice in the second grade of primary schools. Research was made by the questionnairesurvey on selected primary schools in the East Bohemia Region. Furthermore, there is anoutline of their benefits in this area and following proposals of a few own possibilities ofthe usage of specific children's magazines in educational process.
V teoretické části diplomové práce je popsána informační výchova v rámcidruhého stupně základní školy s ohledem na Rámcový vzdělávací program pro základnívzdělávání. Následně je popsán historický vývoj dětských časopisů od vzniku dětskéhočasopisectví v 18. století po současné dětské časopisy. Hlavní důraz je kladen nazkoumání rozmanitosti a přínosu těchto časopisů dětskému čtenáři v 21. století.Především jejich struktura, tendence, se kterými jsou vydávány, a následné možnostidalšího využití, zejména ve školní praxi z hlediska jejich informační hodnoty.Hlavním řešeným problémem v praktické části diplomové práce je zjištění úrovněvyužitelnosti dětského časopisu jako prostředku informační výchovy ve školní praxi nadruhém stupni základní školy. Výzkum je proveden pomocí dotazníkového šetření navybraných základních školách ve Východočeském kraji. Kromě toho je zde nastíněnjejich přínos v této oblasti a následujícím navržení několika vlastních možnostívyužitelnosti konkrétních dětských časopisů ve vyučovacím procesu.
Description
katedra: KPP;
Subject(s)
information education, children's magazine, school magazine, magazine making, magazine in education, informační výchova, dětský časopis, školní časopis, tvorba časopisu, časopis ve výuce
Citation
ISSN
ISBN