Rozvoj smyslového vnímání u žáků s dětskou mozkovou obrnou

dc.contributorSluková Květuše, Mgr. Ph.D. : 55235
dc.contributor.advisorKadavá Jana, PhDr. : 59699
dc.contributor.authorTomanová, Věra
dc.contributor.otherKolář Milan, doc. Ing. CSc. Skolitel : 54736
dc.contributor.otherJoklíková Hana, Mgr. Ph.D. Konzultant : 64101
dc.contributor.otherLoosová Jana, Ing. Ph.D. Konzultant2 : 66340
dc.date.accessioned2019-01-25T07:01:51Z
dc.date.available2019-01-25T07:01:51Z
dc.date.committed2018-4-30
dc.date.defense2018-6-6
dc.date.submitted2017-4-3
dc.date.updated2018-12-10
dc.degree.levelMgr.
dc.description.abstractDiplomová práce se ve své teoretické části zabývá dětskou mozkovou obrnou, těžkým mentálním postižením, kombinovaným postižením. Rozebírá problematiku možností rozvoje smyslů. Analyzuje některé metody a činnosti s využitím kompenzačních pomůcek. Charakterizuje vývoj dítěte v období do jednoho roku života v komparaci s vývojovými zvláštnostmi dítěte s dětskou mozkovou obrnou. Teoretická část vychází z poznatků odborné literatury a zkušeností z praxe autorky.Empirická část na základě dlouhodobého zúčastněného pozorování skupiny analyzuje metody a činnosti, které je prospěšné a důležité zařazovat do výuky smyslové výchovy. Aktivity je vhodné zařazovat pro zdárný rozovj smyslového vnímání, budování návyků a osvojování dovedností u žáků s dětskou mozkovou obrnou, případně udržování jejich zdravotního stavu. Pozornost zaměřuje na funkční handling a polohování, jako podmínku pro realizaci kvalitního edukačního procesu. K tomuto účelu práce popisuje využití některých kompenzačních pomůcek. Pomocí dotazníkového šetření autorka ověřuje, zda je podobných metod, činností a pomůcek využíváno v dalších speciálních základních školách. Vyhodnocení dotazníkového šetření poslouží ke komparaci výsledků. Na základě vyhodnocení vyplynou doporučení pro speciálně pedagogickou praxi.cs
dc.description.abstractIn its theoretical part the thesis deals with children's cerebral palsy, severe mental disability, combined disability. It discusses the problematic of the senses development possibilities. It analyses certain methods and activities that utilize compensatory aids. It describes the development of a child up to one year of age in comparison with the developmental peculiarities of a child with cerebral palsy. The theoretical part is based on the specialized literature findings and on the practical experience of the author.Based on the long-term observation of the group, the empirical part analyses the methods and activities which are beneficial and which are important to be included in the sensory education teaching. The activities should be included in the teaching for the successful sensory perception development, habits building and skills acquiring in pupils with cerebral palsy, or for maintaining their health status. The attention focuses on the functional handling and positioning as a condition for a quality education process implementation. For this purpose, the work describes the use of some compensatory aids. Using a questionnaire survey, the author checks whether the similar methods, activities and tools are used in other special primary schools. The evaluation of the questionnaire survey serves for the comparison of the results. Based on the evaluation, the recommendations for the special pedagogical practice will be presented.en
dc.description.mark
dc.format111 s.
dc.format.extentIlustrace
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/150685
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonBAZALOVÁ, B., 2014. Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje. 1. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0693-4.
dc.relation.isbasedonJAKOBOVÁ, A., 2011. Komplexní péče o děti s tělesným a kombinovaným postižením. 2. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita. ISBN 978-80-7368-945-2.
dc.relation.isbasedonKUDLÁČEK, M., 2012. Svět dětské mozkové obrny: nahlížení vlastního postižení v průběhu socializace. 1. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0178-6.
dc.relation.isbasedonNEWMAN, S., 2004. Hry a činnosti pro vývoj dítěte s postižením: rozvoj kognitivních, pohybových, smyslových, emočních a sociálních dovedností. 1. vyd. Praha: Portál. ISBN 80-717-8872-4.
dc.relation.isbasedonOPATŘILOVÁ, D., 2005. Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 80-210-3819-5.
dc.relation.isbasedonSEKÁČOVÁ, G., JEŽEK, D., 2008. Podpora pohybového vývoje: možnosti vzdělávání žáků základní školy speciální v oblasti podpory pohybového vývoje. 1. vyd. Praha: IPPP ČR. ISBN 978-80-7367-691-9.
dc.relation.isbasedonVALENTA, M., MÜLLER, O., 2003. Psychopedie. 1. vyd. Praha: Parta. ISBN 80-732-0039-2.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectDětská mozková obrnacs
dc.subjecthandlingcs
dc.subjectkombinované postiženícs
dc.subjectkompenzační pomůckycs
dc.subjectmentální retardacecs
dc.subjectorofaciální stimulacecs
dc.subjectpolohovánícs
dc.subjectsmyslové percepcecs
dc.subjectsmyslová výchovacs
dc.subjectzákladní škola speciálnícs
dc.subjectChildren's cerebral palsyen
dc.subjecthandlingen
dc.subjectcombined disabilityen
dc.subjectcompensatory aidsen
dc.subjectmental retardationen
dc.subjectorofacial stimulationen
dc.subjectpositioningen
dc.subjectsensory perceptionen
dc.subjectsensory educationen
dc.subjectspecial primary schoolen
dc.titleRozvoj smyslového vnímání u žáků s dětskou mozkovou obrnoucs
dc.titleDevelopment of Sensory Perception of Pupils with Cerebral Palsyen
dc.title.alternativecs
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineSP
local.degree.programmeSpeciální pedagogika
local.degree.programmeabbreviationN7506
local.department.abbreviationKSS
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP16000532
local.identifier.stag36314
local.note.administratorsautomat
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP.vera.tomanova.pdf
Size:
4.95 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Tomanova_ved.pdf
Size:
1.1 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Tomanova_opo.pdf
Size:
328.62 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Tomanova.pdf
Size:
238.71 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP