Rozvoj smyslového vnímání u žáků s dětskou mozkovou obrnou

Abstract
Diplomová práce se ve své teoretické části zabývá dětskou mozkovou obrnou, těžkým mentálním postižením, kombinovaným postižením. Rozebírá problematiku možností rozvoje smyslů. Analyzuje některé metody a činnosti s využitím kompenzačních pomůcek. Charakterizuje vývoj dítěte v období do jednoho roku života v komparaci s vývojovými zvláštnostmi dítěte s dětskou mozkovou obrnou. Teoretická část vychází z poznatků odborné literatury a zkušeností z praxe autorky.Empirická část na základě dlouhodobého zúčastněného pozorování skupiny analyzuje metody a činnosti, které je prospěšné a důležité zařazovat do výuky smyslové výchovy. Aktivity je vhodné zařazovat pro zdárný rozovj smyslového vnímání, budování návyků a osvojování dovedností u žáků s dětskou mozkovou obrnou, případně udržování jejich zdravotního stavu. Pozornost zaměřuje na funkční handling a polohování, jako podmínku pro realizaci kvalitního edukačního procesu. K tomuto účelu práce popisuje využití některých kompenzačních pomůcek. Pomocí dotazníkového šetření autorka ověřuje, zda je podobných metod, činností a pomůcek využíváno v dalších speciálních základních školách. Vyhodnocení dotazníkového šetření poslouží ke komparaci výsledků. Na základě vyhodnocení vyplynou doporučení pro speciálně pedagogickou praxi.
In its theoretical part the thesis deals with children's cerebral palsy, severe mental disability, combined disability. It discusses the problematic of the senses development possibilities. It analyses certain methods and activities that utilize compensatory aids. It describes the development of a child up to one year of age in comparison with the developmental peculiarities of a child with cerebral palsy. The theoretical part is based on the specialized literature findings and on the practical experience of the author.Based on the long-term observation of the group, the empirical part analyses the methods and activities which are beneficial and which are important to be included in the sensory education teaching. The activities should be included in the teaching for the successful sensory perception development, habits building and skills acquiring in pupils with cerebral palsy, or for maintaining their health status. The attention focuses on the functional handling and positioning as a condition for a quality education process implementation. For this purpose, the work describes the use of some compensatory aids. Using a questionnaire survey, the author checks whether the similar methods, activities and tools are used in other special primary schools. The evaluation of the questionnaire survey serves for the comparison of the results. Based on the evaluation, the recommendations for the special pedagogical practice will be presented.
Description
Subject(s)
Dětská mozková obrna, handling, kombinované postižení, kompenzační pomůcky, mentální retardace, orofaciální stimulace, polohování, smyslové percepce, smyslová výchova, základní škola speciální, Children's cerebral palsy, handling, combined disability, compensatory aids, mental retardation, orofacial stimulation, positioning, sensory perception, sensory education, special primary school
Citation
ISSN
ISBN