Marketing v pojišťovnictví

Abstract
Předložená práce je sloučením významných oblastí pro finanční trh, jimiž je marketing a pojišťovnictví. Čtenář bude seznámem se základními principy a funkcemi pojišťovnictví, přičemž bude později přikročeno ke stručnému popisu marketingu a jeho následné implementace do zmíněného oboru. Následovat bude popis marketingového mixu a charakteristika politiky produktové, cenové, distribuční, komunikační, servisní a politiky v oblasti pojistného plnění. Pro praktickou část práce byla zvolena, v rámci českého pojistného trhu, Allianz pojišťovna, a. s. Tato pojišťovna byla vybrána z důvodu pozitivního přístupu k novým technologiím a inovacím, které jsou v dnešním digitalizujícím se světě nejlepším odrazovým můstkem. Také jedním z kritérií výběru bylo stabilní postavení pojišťovny na českém trhu a její dalekosáhlý přístup ke konkurenci. Účelem tohoto praktického úseku bude představit marketingový mix pojišťovny Allianz a její přístup k marketingovým nástrojům. Cílem této práce tedy bude zhodnotit jednotlivé marketingové aktivity, které Allianz pojišťovna realizuje a doporučit změny v těchto aktivitách. Výstupem tak bude vyhodnocení marketingového mixu s návrhem na zlepšení.
The presented bachelor thesis is a unification of areas of financial market which are marketing and insurance industry. The reader will be familiarized with basic principles and functions of insurance, and later on with brief characterization of marketing area and its implementation into mentioned insurance field is described. The next chapter is describing marketing mix and characteristics of product, price, place, promotion and service politics and also the area of insurance claim. For the practical part of bachelor thesis an insurance company working on the czech insurance market was chosen, the Allianz pojišťovna, a. s. This insurance company was chosen due to its positive attitude towards new technologies and innovations which are in today's quickly advancing and digitalisation world the best possible example. Another criteria of choosing the company was its stable position on the market and its space for possible improvement. The meaning of practical part of the bachelor thesis is presentation of marketing mix of the Allianz insurance company and its access to marketing instruments. The goal of bachelor thesis is evaluation of individual marketing activities which the company implements and to recommend changes in these activities. Output of the thesis is evaluation of marketing mix and suggestion of its improvement.
Description
Subject(s)
pojišťovnictví, pojišťovna, marketing, marketingové prostředí, marketingový mix, insurance industry, insurance company, marketing, marketing environment, marketing mix
Citation
ISSN
ISBN