Komunikace žáků a učitelů na druhém stupni základní školy

Title Alternative:Communication of Pupils and Teachers in Lower Secondary Schools
Abstract
Diplomová práce se zabývá srovnáváním pedagogických forem komunikace v předmětech informatika a anglický jazyk u žáků a učitelů 2. stupně ZŠ na vzorku čtyř tříd, z toho dvou tříd anglického jazyka a dvou tříd předmětu informatika. Jako výzkumnou otázku jsem si stanovil, zda lze efektivní komunikací učitele zvýšit zájem žáků o předmět. Nejprve jsou uvedeny poznatky z odborné literatury, které byly nápomocné při dokládání a rozpracování výzkumné otázky. Poté následuje samotný výzkum, jehož metody, průběh a zhodnocení jsou obsaženy v praktické části. Ke koncipráce se nachází diskuze, ve které jsou shrnuta úskalí výzkumu. V závěru je zodpovězena výzkumná otázka a doporučení pro další využití této práce.
The thesis deals with the comparison of pedagogical forms of communication insubjects of Informatics and English language in Lower Secondary classes. The sampleconsists of 4 classes (2 English language classes, 2 Informatics classes).The research question is whether the teacher's effective communication increasespupils' interest in the subject. First, the findings are presented from the literature, whichwere helpful in documenting and elaborating the research question. The research basedon qualitative and quantitative design showed some connection between effectivecommunication and the interest for the subject. The discussion describes the pitfalls ofresearch with the main finding that there are many other variables that can affect thepupils´ interest. In conclusion, recommendations for further use of methodology aresuggested.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN