Metodika pro ověřování oděvních výrobků v praktických zkouškách nošením

Abstract
Cílem této bakalářské práce je navrhnout optimální metodiku pro ověřování oděvních výrobků v praktických zkouškách nošením. V teoretické části je vymezen testovaný materiál, oděv a skupina nositelů. Poté je proveden průzkum užitných vlastností materiálu a marketingový výzkum pro tvorbu dotazníku. Experimentální část se zabývá subjektivním testováním oděvů pomocí vytvořeného dotazníku a také laboratorními měřeními dané textilie. Výsledky z obou měření jsou nejprve zhodnoceny a poté porovnány mezi sebou.
The aim of this thesis is to propose an optimal methodology for verifying clothing products in practical wear tests. The theoretical part defines the tested material, clothing and group of carriers. Then the research of utility properties of the material and marketing research for the creation of the questionnaire is carried out. The experimental part deals with subjective testing of clothes using the created questionnaire and also with laboratory measurements of the same textile. The results of both measurements are first evaluated and then compared with each other.
Description
Subject(s)
užitné vlastnosti, fyziologické vlastnosti, dotazník, oděvní komfort, hodnocení oděvů, utility properties, physiological properties, questionnaire, clothing comfort, evaluation of clothing
Citation
ISSN
ISBN