Čtenářské dílny a jejich realizace na 1. stupni ZŠ

Abstract
Tato diplomová práce se zabývá čtenářskými dílnami a jejich realizací na 1. stupni základní školy ve čtvrtých a pátých ročnících. Tématem práce je rozvíjení čtenářství a čtenářské gramotnosti prostřednictvím realizace čtenářských dílen.Práce je rozdělena na dvě části. První z nich je část teoretická, která se skládá z několika kapitol obsahujících pojmy, které se vztahují k danému tématu. Druhou částí je část praktická, která je realizována prostřednictvím kombinace metod. Podklady pro zpracování byly získány průzkumným šetřením mezi učiteli čtvrtých a pátých ročníků libereckých základních škol, přímým pozorování v hodinách, rozhovory s učiteli realizujícími čtenářské dílny a anketami určenými žákům. Součástí praktické části diplomové práce jsou vlastní přípravy na hodiny čtenářských dílen s metodikou, didaktickými poznámkami a reflexí.
This diploma thesis deals with reading workshops and their realization in elementary school in the fourth and fifth grades. The topic of the thesis is the development of reading and reading literacy through the realization of reading workshops. The thesis is divided into two parts. The first is a theoretical part, which consists of several chapters containing concepts that relate to the topic. The second part is a practical part that is implemented through a combination of methods. The bases for processing were obtained through an exploratory survey among teachers of the fourth and fifth grades of the Liberec elementary schools, direct observation in lessons, interviews with teachers carrying out reading workshops and surveys intended for pupils. Part of the practical part of the thesis is my own preparation for reading workshops with methodology, didactic remarks and reflections.
Description
Subject(s)
čtenářská gramotnost, čtenářství, dílna čtení, Čtením a psaním ke kritickému myšlení, reading literacy, reading, Reading Workshop, Reading and Writing for Critical Thinking
Citation
ISSN
ISBN