Dějiny Hostinného ve výuce dějepisu na základní škole

Title Alternative:The History of Hostinné for Secondary School Teaching
Abstract
Diplomová práce se zabývá badatelským pojetím výuky regionálních dějin Hostinného na zdejší Základní škole Karla Klíče. Navrhované vzdělávací lekce jsou postaveny na konstruktivistickém pojetí výuky a badatelské metodě, přičemž vychází z aktuálně probíhajícího projektu Dějepis+. V první části práce je vymezen pojem regionální dějiny a popsána jejich úloha v současné výuce dějepisu na základních školách. Druhá část popisuje v jednotlivých menších kapitolách historii města Hostinné od jeho založení ve 13. století po současnost. Stěžejní je třetí část práce, kde jsou nejprve formulovány principy konstruktivistické pedagogiky a badatelské metody s důrazem na její využití ve výuce dějepisu na základní škole, na což navazují návrhy jednotlivých badatelských lekcí. Lekce jsou rozdělené do kapitol podle jednotlivých ročníků, pro každý ročník jsou rozpracovány čtyři badatelské lekce. Každá z nich je provázána s očekávanými výstupy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a metodicky popsána ve vztahu k rozvíjeným principům historického myšlení. Všechny lekce mají v příloze diplomové práce připojený badatelský list obsahující zdroje, s nimiž žáci pracují.
This thesis focuses on the scholastic concept of teaching of the regional history of Hostinné at local elementary school of Karel Klíč. The suggested educational lessons are constructivist theory and scholastic method based, whereas they source in currently running Dějepis + project.There are three parts in which the first one determines the term regional history and describes its importance within the current elementary school education. The second part defines history of Hostinné from its foundation in the 13th century till present days. The fundamental part is the third one. The principles of constructivist pedagogy and scholastic method are formed at first. The emphasis is put on their usage within the elementary school teaching. The suggestions of the individual scholastic lessons follow. The lessons are divided according to the individual grades. Four scholastic lessons are elaborated for every grade. They are interconnected with the expected National Elementary School Curriculum outcomes and they are methodically described in relation to the developing principles of historical thinking. The scholastic worksheets that include sources for the active use by learners are included in the attachment part of this thesis.
Description
Subject(s)
regionální dějiny, dějepis, Hostinné, konstruktivistická pedagogika, badatelská metoda, historické myšlení, regional history, history, Hostinné, Constructivist Pedagogy, Scholastic Method, historical thinking
Citation
ISSN
ISBN