Zaměstnávání odsouzených

Title Alternative:Exercise Condemned
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývala problematikou zaměstnávání odsouzených a jejich vzděláváním. Vychází ze součastného legislativního stavu v České republice. Mezi hlavní prioritu Vězeňské služby patří především zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody. Zaměstnávání odsouzených by se měla stát součástí plnohodnotných aktivit vězeňské služby České republiky. Cílem této bakalářské práce bylo zjistit pracovní příležitost pro osoby ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici v Horním Slavkově. Dále bylo úkolem této práce zjistit zájem o zařazení do pracovního procesu ze stran osob ve výkonu trestu odnětí svobody. Bakalářskou práci tvořily dvě hlavní části. První část této práce se autoři pokusili seznámit čtenáře s historií Vězeňské služby a také vysvětlení základních pojmů. Ve druhé části autoři zjišťovali pomocí nestandardizovaného dotazníku názory osob ve výkonu trestu odnětí svobody vzhledem uvedené problematiky. Z bakalářské práce vzešel důležitý poznatek, že je ze strany odsouzených zájem o zaměstnání v průběhu trestu odnětí svobody. Tato práce nám ukázala jeden z hlavních úkolů, že je zájem o práci ve vězeňském prostředí ze strany odsouzených, tento předpoklad autoři neočekávali.
The bachelor thesis was engaged in questions of an employment of convicted people and education. It goes from a contemporary legislative condition in the Czech republic. The main priority of prison service is an employmentof people in execution of a punishment of imprisonment. Employment of convicted people would be part of full-value activites of Czech prison service. The aim of this thesis was finding out job opportunities for people in execution of a punishment of imprisonment in a Horní Slavkov prison. Next goal was finding out interest in an enhistment to a operative procedure by people who are in execution of a punishment of imprisonment. The bachelor thesis created two main parts. In the first part, the authors were trying to familiarize readers with history of a prison service and a explanation of a basic terms too. In the second part the authors were finding opinion of people in execution of a punishment of imprisonment by non - standardized questionary with regard to mentioned questions. An important observation arised from this thesis. It´s a very big interest in employment from convicted people. This thesis has showed us one of the main missions - it´s an interest in job in the prison atmosphere from convicted people. It was very suprising for the authors.
Description
katedra: KSS; rozsah: 58
Subject(s)
vězeňská služba české republiky, výkon trestu odnětí svobody, zaměstnávání odsouzených, rekvalifikace, vzdělávání, odsouzený, vnitřní pracoviště, vnější pracoviště, in - prison service czech republic, execution of a punishment imprisonment, exercise condemned, reskilling, education, condemned, inner workplace, outer workplace
Citation
ISSN
ISBN