Negativní důsledky výkonu trestu odnětí svobody

Title Alternative:Negative After-Effects of Imprisonment
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor project is focused on imprisonment and its negative impact on a person. As a starting point are describing the historical and current concepts of imprisonment and their drawbacks that appear nowadays and that have fundamentals influence to the life of released people. The aim of this project is to define the basic negative consequences of imprisonment for a person and to suggest ways of prevention of their occurrence, eventually to outline solutions of existing problems. The project is divided into two main parts. The theoretical part describes the theoretical basis of the issue using scientific sources. The centre of the practical part represents a questionnaire consisting of testimony of 55 respondents focused on negative after-affects of their imprisonmnent. The outcomes of the research in the practical part confirmed findings described in the theoretical part. Therefore, there are suggested concrete ways of prevention of occurrence of secondary stigmatization caused by imprisonment as well as prevention of arisen difficulties that released people face.
Bakalářská práce se zabývala problematikou výkonu trestu odnětí svobody a s ním spojenými negativními důsledky pro jedince. Vycházela jak z historických a současných koncepcí trestu odnětí svobody, tak z jejich nedostatků, které se v současné době objevují a mají zásadní vliv na další život propuštěných osob. Jejím cílem bylo popsat základní negativní důsledky uvěznění pro jedince a navrhnout způsoby předcházení jejich výskytu, případně řešení již vzniklých problémů. Práci tvořily dvě stěžejní části. Jednalo se o část teoretickou, která s využitím odborných zdrojů popisovala teoretická východiska problému. V části praktické byly pomocí dotazníku zjišťovány názory 55 respondentů na výskyt negativních důsledků spojených s jejich pobytem ve věznici. Výsledky praktické části prokázaly u oslovených osob shodu s poznatky uvedenými v části teoretické. Vyústily proto v konkrétní navrhovaná opatření zejména v oblasti prevence vzniku sekundární stigmatizace způsobené výkonem trestu odnětí svobody a dále v oblasti řešení již vzniklých obtíží u propuštěných osob.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 78 s., 9 obr. příloh.
Subject(s)
historical concept of imprisonment, current attitude, imprisonment, negative after-effects of imprisonment, labeling, penitentiary care, postpenitentiary care, suggested measures, historické koncepce věznění, současný přístup, trest odnětí svobody, negativní důsledky trestu odnětí svobody, stigmatizace, penitenciární péče, postpenitenciární péče, navrhovaná opatření
Citation
ISSN
ISBN