Zaměstnávání odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody

Title Alternative:Employment of Convicts
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývala problematikou zaměstnávání odsouzených. Vycházela ze stavu zaměstnanosti odsouzených ve Věznici Horní Slavkov v náročném období ekonomické krize. I nadále v tomto těžkém období však zůstává jedním z prioritních zájmů Vězeňské služby České republiky zaměstnávání odsouzených. Práce prezentuje zaměstnávání odsouzených jako plnohodnotnou a nedílnou součást činnosti Vězeňské služby České republiky. Cílem bakalářské práce bylo provést analýzu současného stavu zaměstnanosti ve Věznici Horní Slavkov. Tohoto cíle bylo dosaženo. Celou práci tvoří dvě stěžejní oblasti. Jedná se o část teoretickou, která s využitím odborných zdrojů objasnila celou problematiku včetně náhledu do historie zaměstnávání vězňů a legislativy. Část praktická vyjadřuje dotazníkovým šetřením a analýzou sekundárních zdrojů skutečný stav zaměstnanosti odsouzených ve Věznici Horní Slavkov. Za nejvyšší přínos práce lze považovat zjištění, že velké procento odsouzených má zájem ve výkonu trestu pracovat.
This Bachelor ´s work deals with of employment of convicted. We resultes from employment status of convicted in the Prison Service of Horni Slavkov in exacting period economics crisis. One of the priority focus of Prison Service of Czech Republic stays however even in this hard times employment of convicted. We presents employment of convicted as full - value and integral part of activities in the Prison Servise of Czech Republic. The mail goal of this Bachelor ´s work was carry out an analysis of contemporary employment status in the Prison Servise of Horni Slavkov. This goal was achieved. This Bachelor ´s work is formed of two parts. In the theoretic part we cleared up with usage of special sources the whole problemes including look in to the history of empoyment of convicted and legislature. In the practical part we presents the real employment status of convicted in the Prison Service of Horni Slavkov, using questionnaire inquiry and analysis of secondary sources. We could consider as the highest contribution of this work the findings that a lot of per cent of convicted wants to work.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 63 s., 4 s. obr. příloh.
Subject(s)
vězeňská služba české republiky, výkon trestu odnětí svobody, zaměstnávání odsouzených, vzdělávání odsouzených, pracoviště odsouzených, kázeňská praxe, prison service of czech republic, execution of a punishment, employment of convicted, education of convicted, workplace of convicted, disciplinary practice
Citation
ISSN
ISBN