Spolupráce rodičů a školy

Title Alternative:Parents-School Cooperation
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor work focuses on children suffering from specific learning disabilities (SLD) who are individually integrated in common classes of primary schools. Furthermore, it also includes pupils attending specialised classes of primary school. The aim of this work is to map the cooperation between parents and school, when the stress is on the quality and assets of this cooperation. The theoretical part maps the area of specific learning disabilities and their reeducation. The system of the care for SLD children and their education is enlarged with the information about possibilities of their individual and group integration, preparing individual educational programmes, as well as the assesment of pupils. The empirical part consists of questionnaires for parents and teachers of children suffering from SLD which evaluate the quantity and quality of the cooperation between schoolteachers and parents. Enclosed there is also non-standardised interview with teachers, judging the cooperation with parents. In addition, the work includes 10 individual supplements, 39 graphs and 4 tables. In the list of literature and sources there are 21 items.
Bakalářská práce se zabývá problematikou žáků se specifickými poruchami učení individuálně integrovaných v běžné třídě ZŠ a žáků, kteří navštěvují specializované třídy ZŠ. Cílem bakalářské práce je náhled na spolupráci rodičů a školy, ale především na kvalitu a přínos této kooperace. Teoretická část mapuje problematiku specifických poruch učení a jejich reedukaci. Systém péče o děti s SPU a jejich vzdělávání doplňují informace o možnosti individuální a skupinové integrace, tvorbě individuálního vzdělávacího programu a hodnocení žáků. Empirickou část tvoří dotazníky pro rodiče a učitele dětí s SPU, které mapují kvantitu a kvalitu spolupráce mezi pedagogem a zákonným zástupcem. S pedagogy byl též proveden nestandardizovaný rozhovor, který odpovídá na otázku přínosu spolupráce s rodiči. Bakalářská práce dále obsahuje 10 samostatných příloh, 39 grafů a 4 tabulky. Seznam literatury a zdrojů obsahuje 21 položek.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 66
Subject(s)
specific learning disabilities, dyslexia, dysgraphia, dysorthographia, dyscalculia, dyspraxia, reeducation, individual integration, integration of groups, individual educational programme, cooperation, pedagogical diagnostics, specifické poruchy učení, dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, reedukace, individuální integrace, skupinová integrace, individuální vzdělávací program, kooperace, pedagogická diagnostika
Citation
ISSN
ISBN