Výchova a vzdělávání romských dětí

Title Alternative:Education and upbringing of Romany children
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce s názvem Výchova a vzdělávání romských dětí se zaměřuje na specifika výchovně-edukačního procesu u romské minority. Hlavním cílem práce je seznámit a zhodnotit činnost přípravného ročníku R0 pro romské děti před začátkem povinné školní docházky v Jablonci nad Nisou. V teoretické části práce se zaměřujeme nejprve na nástin historického vývoje Romů, snažíme se upozornit na odlišnosti tohoto etnika s ohledem na výchovu a vzdělávání Romů v České republice. Dále představujeme typy školských zařízení a možné příčiny školního neúspěchů romských žáků. Velký důraz je také kladen na pochopení vzájemné provázanosti mezi vzděláním a specifiky rodinného prostředí romských dětí. Pozornost je následně věnována popisu legislativy a cílů přípravné třídy. Na tuto kapitolu navazuje popis dokumentace přípravné třídy včetně organizace výchovně-vzdělávacího procesu, náplně činnosti a režimu dne v přípravné třídě R0. V práci se dále zaměřujeme na problematiku romského asistenta a jeho funkci v přípravné třídě. Upozorňujeme na význam spolupráce školy s romskou rodinou a podpory zájmových aktivit v přípravné třídě, které přispívají k úspěšnosti dětí. V praktické části práce evalujeme existenci přípravného ročníku od doby zahájení činnosti po současnost. Jednotlivé roční přehledy jsou doplněny o grafy včetně analýz a závěrečného hodnocení.
My Bachelors work title is ``Upbringing and education of Romany children{\crq}q and it deals with specifics enlightenment process in a Romany minority. The main purpose of this work is to introduce and sum up activity of preliminary year-class R0 for Romany children. This class takes place before compulsory education and it is engaged in Jablonec nad Nisou. The theoretical part of this work is dealing with summary of Romany history. We try to call attention to dissimilarities of this ethnic in reference to upbribing and education of Romany people in Czech Republic. Further more, we introduce types of school institution and the possible causes of Romany pupils failure. Major insist on understanding interferences between education and specifics family surrounding of Romany children. Furthermore, attention to legislative description and goals of preliminary year-class is paid. The following chapter describes documentation of preliminary year-class including organisation of enlightenment process, contents of activities and day´s behavior. This Bachelor work hereafter directs to Romany assistant problems and his function in preliminary class. We are highlighting the purpose of school cooperation with Romany family and support of hobbitry in preliminary class, because they contribute to children´s achievement. The practical part of this work evaluates existence of preliminary class from the beginning till today. Summary of single years surveys are supplemented with graphs including analysis and final appreciation.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 67 s., 10 s. obr. příloh
Subject(s)
výchova a vzdělávání romských dětí, romský asistent, školní připravenost, předškolní vzdělávání, přípravné třídy, základní školy, střední školy, vysoké školy, specifika rodinné prostředí, odlišnost romské rodiny, vztah ke vzdělání, spolupráce, přípravný ročník r0, cíle přípravné třídy, dokumentace přípravné třídy, organizace výchovného a vzdělávacího procesu, náplň činnosti, režim dne, podpora zájmových aktivit, upbringing and education of romany children, romany assistant, school readiness, preschool education, preliminaries classes, primary schools, secondary schools, universities, specifics family surrounding, diversity of romany family, relation to education, cooperation, preliminary year-class r0, targets of preliminary year-class, documentation of preliminary year-class, organisation of upbringing and educational process, contents of activities, day{\crq}s behavior, support of hobbitry
Citation
ISSN
ISBN