Výchova a vzdělávání romských dětí

Title Alternative:Education and upbringing of Romany children
dc.contributor.advisorMiškovská, Kateřina
dc.contributor.authorHánová, Radka
dc.date2009
dc.date.accessioned2014-01-10
dc.date.available2014-01-10
dc.date.committed2009-04-10
dc.date.defense2009-06-23
dc.date.issued2009
dc.date.submitted2008-02-28
dc.degree.levelbc
dc.descriptionkatedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 67 s., 10 s. obr. přílohcs
dc.description.abstractBakalářská práce s názvem Výchova a vzdělávání romských dětí se zaměřuje na specifika výchovně-edukačního procesu u romské minority. Hlavním cílem práce je seznámit a zhodnotit činnost přípravného ročníku R0 pro romské děti před začátkem povinné školní docházky v Jablonci nad Nisou. V teoretické části práce se zaměřujeme nejprve na nástin historického vývoje Romů, snažíme se upozornit na odlišnosti tohoto etnika s ohledem na výchovu a vzdělávání Romů v České republice. Dále představujeme typy školských zařízení a možné příčiny školního neúspěchů romských žáků. Velký důraz je také kladen na pochopení vzájemné provázanosti mezi vzděláním a specifiky rodinného prostředí romských dětí. Pozornost je následně věnována popisu legislativy a cílů přípravné třídy. Na tuto kapitolu navazuje popis dokumentace přípravné třídy včetně organizace výchovně-vzdělávacího procesu, náplně činnosti a režimu dne v přípravné třídě R0. V práci se dále zaměřujeme na problematiku romského asistenta a jeho funkci v přípravné třídě. Upozorňujeme na význam spolupráce školy s romskou rodinou a podpory zájmových aktivit v přípravné třídě, které přispívají k úspěšnosti dětí. V praktické části práce evalujeme existenci přípravného ročníku od doby zahájení činnosti po současnost. Jednotlivé roční přehledy jsou doplněny o grafy včetně analýz a závěrečného hodnocení.cs
dc.description.abstractMy Bachelors work title is ``Upbringing and education of Romany children{\crq}q and it deals with specifics enlightenment process in a Romany minority. The main purpose of this work is to introduce and sum up activity of preliminary year-class R0 for Romany children. This class takes place before compulsory education and it is engaged in Jablonec nad Nisou. The theoretical part of this work is dealing with summary of Romany history. We try to call attention to dissimilarities of this ethnic in reference to upbribing and education of Romany people in Czech Republic. Further more, we introduce types of school institution and the possible causes of Romany pupils failure. Major insist on understanding interferences between education and specifics family surrounding of Romany children. Furthermore, attention to legislative description and goals of preliminary year-class is paid. The following chapter describes documentation of preliminary year-class including organisation of enlightenment process, contents of activities and day´s behavior. This Bachelor work hereafter directs to Romany assistant problems and his function in preliminary class. We are highlighting the purpose of school cooperation with Romany family and support of hobbitry in preliminary class, because they contribute to children´s achievement. The practical part of this work evaluates existence of preliminary class from the beginning till today. Summary of single years surveys are supplemented with graphs including analysis and final appreciation.en
dc.formattext
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/6379
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectvýchova a vzdělávání romských dětícs
dc.subjectromský asistentcs
dc.subjectškolní připravenostcs
dc.subjectpředškolní vzdělávánícs
dc.subjectpřípravné třídycs
dc.subjectzákladní školycs
dc.subjectstřední školycs
dc.subjectvysoké školycs
dc.subjectspecifika rodinné prostředícs
dc.subjectodlišnost romské rodinycs
dc.subjectvztah ke vzdělánícs
dc.subjectspoluprácecs
dc.subjectpřípravný ročník r0cs
dc.subjectcíle přípravné třídycs
dc.subjectdokumentace přípravné třídycs
dc.subjectorganizace výchovného a vzdělávacího procesucs
dc.subjectnáplň činnostics
dc.subjectrežim dnecs
dc.subjectpodpora zájmových aktivitcs
dc.subjectupbringing and education of romany childrenen
dc.subjectromany assistanten
dc.subjectschool readinessen
dc.subjectpreschool educationen
dc.subjectpreliminaries classesen
dc.subjectprimary schoolsen
dc.subjectsecondary schoolsen
dc.subjectuniversitiesen
dc.subjectspecifics family surroundingen
dc.subjectdiversity of romany familyen
dc.subjectrelation to educationen
dc.subjectcooperationen
dc.subjectpreliminary year-class r0en
dc.subjecttargets of preliminary year-classen
dc.subjectdocumentation of preliminary year-classen
dc.subjectorganisation of upbringing and educational processen
dc.subjectcontents of activitiesen
dc.subjectday{\crq}s behavioren
dc.subjectsupport of hobbitryen
dc.subject.verbisRomovécs
dc.titleVýchova a vzdělávání romských dětícs
dc.title.alternativeEducation and upbringing of Romany childrenen
dc.typeThesisen
local.departmentKSScs
local.facultyPřírodovědně-humanitní a pedagogická fakultacs
local.identifier.stag15778
local.identifier.verbis421774
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 05:55:34cs
local.verbis.studijniprogramKSS Speciální pedagogika/Vychovatelcs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
bc_15778.pdf
Size:
504.28 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce