Dítě s Downovým syndromem v prostředí mateřské školy

Title Alternative:A child with Down´s syndrome in the enviroment of nursey school
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývala problematikou dětí s Downovým syndromem v mateřské škole. Cílem bylo komplexní hodnocení dítěte se zaměřením na specifika řečového vývoje a zlepšení komunikačních dovedností, vycházející z potřeby zmapovat jejich úroveň. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Část teoretická, která vysvětlovala za pomoci zpracování a prezentace odborných zdrojů pojmy mentální retardace, integrace, vzdělání, diagnostika, Downův syndrom a historie jeho vzniku. Popsala příčiny, odlišnosti ve fyziognomii, pozici dítěte v rodině i v mateřské škole. Praktická část se zabývala úrovní hodnocení komunikačních dovedností dítěte s Downovým syndromem, včetně sledovaných oblastí. Průzkum byl prováděn studiem spisové dokumentace 6 dětí a jejich pozorováním. Pomocí dotazníků zjišťoval úroveň znalostí 18 učitelek mateřských škol o této problematice. Za největší přínos práce lze považovat podrobné zmapování úrovně hodnocení komunikačních dovedností, vybraných oblastí a možnostmi jejich zlepšení. Opodstatnění speciální pedagogické péče v mateřské škole a důležitost individuálního vzdělávacího plánu.
The bachelor work dealt with the problematics of children with Down´s syndrome at nursery school. A complex evaluating of a child with intention on the specifics of speech development and improving communication skills - going out of the need of charting their standart was the goal. The work was created by two fundamental domains. The theoretical part explained - with the help of compling and presentation of professional resources - the items of mental retardation, integration, education, diagnosing, Down´s syndrome and the history of its start. It described the causes, differences in physiognomy , position of a child in the family and at nursery school. The practical part dealt with the level of evaluating the communication skills of a child with Down´s syndrome , including the observed branches. Reserch was pursued by studying paper documents and by observing of 6 children. With the help of a questionaire, it investigated the standart of knowledges of this problematics on 18 nursery school teachers. A detailed charting of the level of evaluating the communication skills, exqusite branches and the possibilities of their improvements, giving substance to special pedagogical care at nursery school and the importance of individual education plan can be claimed the main contribution of this work.
Description
katedra: KSS; přílohy: CD ROM; rozsah: 76 s. 10 s. příloh
Subject(s)
diagnostika, dítě, downův syndrom, historie, hodnocení, individuální výchovně vzdělávací plán, integrace, komplexní péče, komunikační dovednosti, mateřská škola, motorika, postoje společnosti, příčiny, rodina, sebeobsluha, specifika řečového vývoje, učitelka, výchova, význam speciálně pedagogické péče, vzdělání, diagnosing, child, down´s syndrome, evaluating, individual education plan, intergration, complex care, communication skills, nursery school, motority, society attitudes, causes, family, selfservice, specifics of speech development, teacher, upbringing, importance of special pedagogical care, education
Citation
ISSN
ISBN