Asertivita jako součást komunikačních kompetencí pedagoga

Title Alternative:Assertiveness as a Part of Communication Skills of a Teacher
Abstract
Diplomová práce se zabývá principy asertivní komunikace a jejich využitím v kontextu pedagogické komunikace. Úvodní část práce je zaměřena na komunikaci a její druhy. Dále se práce věnuje specifikům pedagogické komunikace, jejím funkcím, podobám, účastníkům, cílům a obsahu. Stručně jsou zmíněna pravidla pedagogické komunikace a komunikační bariéry, které mohou komunikaci komplikovat. Stěžejní část práce je věnována asertivitě. Předkládá její definici, rozlišuje typy asertivity. Podrobněji jsou rozebrána práva, povinnosti a asertivní techniky, jež jsou dále aplikovány na modelových situacích. V závěru práce jsou shrnuty klady a zápory asertivní komunikace ve škole na základě analýz jednotlivých modelových situací.
The diploma thesis deals with the principles of assertive communication and their use in the context of pedagogical communication. The introductory part focuses on communication and its types; further, the thesis provides an overview of the specifics of pedagogical communication, its functions, forms, participants, aims and content. Also it mentions briefly the rules of pedagogical communication and communication barriers which can make communication difficult. The main part of the thesis deals with assertivity, provides its definition as well as distinguishes its types. In detail the thesis analyzes rights, duties and assertive techniques which are further applied in model situations. The conclusion summarizes positives and negatives of assertive communication at school based on analyses of the model situations.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN