Specifika výuky výtvarné výchovy u dětí s ADHD na 1. stupni základní školy

Title Alternative:Specifics of Art education of children with ADHD at the primary school
Abstract
Tato diplomová práce se zaměřuje na specifika výuky výtvarné výchovy u dětí s ADHD na 1. stupni základní školy. Pozoruje přístupy pedagogů k žákům se syndromem ADHD ve výuce výtvarné výchovy a klade důraz na používání jednotlivých metod a forem v praxi. Diplomová práce má teoreticky empirický charakter. Teoretické část se zabývá nejprve oblastí ADHD, ve které jsou popisovány dílčí faktory. Následuje charakteristika poruchy pozornosti a oblast výtvarného projevu. Empirická část využívá kvalitativní výzkum s použitím metody polostrukturovaného rozhovoru, s jehož pomocí dochází k analýze specifik praxe současné výuky výtvarné výchovy s dětmi s ADHD. Na základě analýzy získaných dat jsou formulována doporučení pro zkvalitnění výuky výtvarné výchovy u žáků s ADHD.
Abstract this diploma thesis focuses on the specifics of art education in children with ADHD at the first grade of elementary school. It observes pedagogical approaches towards pupils with ADHD syndrome in art education and emhasizes the use of individual methods and forms in practice. The thesis is theoretically empirical. The theoretical part deals firstly with areas of ADHD that attention and artistic expression. The empirical part uses qualitative research using a semi-structured interview method, which analyzes the specifics of the practice of contemporary art education with children with ADHD. Based on the analysis of the obtained data, recommendations for improving the quality of art education in pupils with ADHD are formulated.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN