Podpora čtenářské pregramotnosti dětí z dětských domovů

Title Alternative:Foster Home Children#s Early Literacy Support
Abstract
Děti z dětských domovů nemají žádné anebo velmi malé zkušenosti s předčítáním v původní rodině, potažmo kojeneckém ústavu. Jsou z čtenářsky nepodnětného prostředí. Práce popisuje danou situaci, nástin možných obtíží, mapuje a zkoumá podporu čtenářské pregramotnosti v rodinách a dětských domovech. A navrhuje způsoby zlepšení a utváření čtenářsky podnětných prostředí.
Children from orphanages have none or just a little experience with reading in their original family, hence the institute for infants. They come from a non-reader-stimulating environment. This thesis describes the situation, outlines possible difficulties, explores and examines the promotion of early literacy in families and orphanages. And suggests ways for improvements and forming the reader stimulating environment.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN