Využití prožitkové pedagogiky v prevenci rizikového chování v nízkoprahovém zařízení

Title Alternative:Use of experiential pedagogy in prevention of risk behaviour in youth drop-in center
Abstract
Bakalářská práce se zabývá využitím postupů prožitkové pedagogiky při prevenci rizikového chování v nízkoprahovém Klubu Archa, který je realizován Dětským centrem Klokan ve Šluknově. Cílem bakalářské práce je vytvořit a realizovat program primární selektivní nespecifické prevence pro dospívající z klubu. V průběhu realizace preventivního programu byla využita metoda reflexivního deníku, pozorování a polostrukturovaných rozhovorů. Klienti klubu jsou dospívající z příhraničního města s vysokou nezaměstnaností, špatnými kulturními a sociálními podmínkami. Klub jim poskytuje bezpečný prostor pro trávení volného času. Realizace preventivního programu ukázala, že v rámci nízkoprahového klubu není vhodná taková forma prevence, která se spoléhá na pravidelnou účast dospívajících (na rozdíl od školních tříd a školních družin/klubů). Vzhledem k nepravidelné docházce do klubu nemohou z takové formy preventivního programu účastníci dostatečně těžit.
The thesis deals with the use of techniques of experiential education in prevention of risk behavior in low-threshold Archa Club, which is held by the Children's Centre Klokan in Šluknov. The aim of the thesis is to create and implement a program of selective non-specific primary prevention for adolescents from the club. During the implementation of the prevention program were used methods of reflective diary, observation and semi-structured interview. Clients of the club are adolescents from the frontier town with high unemployment rate, poor cultural and social conditions. The club gives them a safe space for leisure. The implementation of the preventive program has shown that chosen form of prevention is not appropriate for low-threshold clubs, because it relies on regular participation of adolescents (such as in class or school center/club). Due to irregular attendance to the club participants do not benefit adequately of such form of preventive program.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN