Rozvoj čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně prostřednictvím pověstí Jizerských hor

Title Alternative:Development of the reading literacy of pupils on primary schools by the legend of Jizera Mountains
Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně základní školy. V první části práce jsou vymezeny pojmy, základní informace a poznatky z oblasti čtenářské gramotnosti. V rámci praktické části byl vytvořen didaktický materiál s využitím pověstí Jizerských hor sloužící k rozvoji čtenářské gramotnosti a práci s textem. Při tvorbě byly respektovány věkové zvláštnosti žáků třetích ročníků základní školy. Tento didaktický materiál byl vyzkoušen ve třetím ročníku základní školy. V praktické části práce nalezneme tedy vybrané pověsti, metodické listy pro žáky a ukázky práce některých žáků. Součástí přílohy je kniha pověstí, kterou vytvořili sami žáci na základě práce s pracovními listy.
Master´s thesis deals with the development of reading competence at first grade primary school pupils. The first part is specifically concerned with the concept specification, essential information and knowledge available in the area of reading literacy.Didactic materials using The Jizera Mountains legends, supporting the reading competency development together with text literacy were created in the practical part.The third grade educational needs specifications were fully respected. The resulting didactic material was proven and examined by the third grade primary school pupils.The practical part of the Master´s thesis includes specific legends, methodological worksheets for pupils and samples of pupils presentations.The attachment consists of a book of legends created by pupils alone as a result of independent work with methodological worksheets.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN