Palabras compuestas espanolas y sus equivalentes checos

Title Alternative:Spanish compounds with their Czech equivalents
Abstract
Tato práce se zabývá porovnáním španělských slov složených s jejich českými ekvivalenty. Jejím cílem je tedy prozkoumat, zda a do jaké míry si španělská slova složená uchovávají svůj složený tvar i v českém jazyce. V případech, kdy se i v českém jazyce jedná o složeninu, si práce klade jako další cíl zjistit, zda dochází ke změně slovních druhů, které daná slova skládají. Práce vymezí pojem kompozice, definuje slovo složené a vysvětlí různé typy slov složených. Následně se porovnají španělská slova složená, nalezená ve slovníku Diccionario de Uso del Espa?ol, jehož autorkou je María Moliner, s jejich ekvivalenty nalezenými ve Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost Josefa Filipce. Výsledná zjištění se pro lepší přehlednost nejprve rozdělí do několika skupin podle slovních druhů, ze kterých se slova složená skládají a jsou doprovázena přehlednými grafy společně s názornými příklady doplněných komentářem, vztahujících se ke konkrétním případům. V závěru práce se hodnotí získaná data jako celek.
The following work presents the comparison of Spanish compounds with their Czech equivalents. Its aim is to research whether and to what extend the Spanish compounds maintain their compound form also in the Czech language. In the cases when they do, the work also sets another goal, which is to ascertain if there is a change in the word classes that compose them. It defines the concept of composition, then the compounds and explains the different types of compounds. Afterwards, it compares the Spanish compounds taken from the dictionary Diccionario de Uso del Espa?ol of María Moliner with their equivalents taken from the dictionary Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost of Josef Filipec. The resulting findings will be firstly, for a better clarity, divided into several groups according to the word classes that compose the compounds and accompanied by well-arranged diagrams along with illustrative examples complemented with comments related to concrete cases. In the conclusion of the work, the collected data is being evaluated as a whole.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN