Letní florbalový kemp v České Lípě

Title Alternative:Summer floorball camp in Česká Lípa
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektu letního florbalového kempu v České Lípě. Teoretická část se ve svém úvodu zaobírá historií florbalu, jeho základními pravidly a stručným výčtem nutného florbalového vybavení. Dále se věnuje vysvětlení základních pojmů z oblastí managementu, projektového managementu a marketingu. V neposlední řadě dochází ke stanovení kritérií, které je třeba dodržet při organizaci sportovní akce podobného charakteru. Část praktická je přímo zaměřena na organizaci letního florbalového kempu v České Lípě. Začátek praktické části je věnován představení základní charakteristiky kempu, dochází k opodstatnění volby specifického modelu kempu, nastínění jeho hlavní myšlenky, vytyčení cílové skupiny účastníků či zapojení místního FBC Česká Lípa. Dále se praktická část zaměřuje na samotnou organizační fázi kempu, do které spadají veškeré nezbytnosti spojené s organizací sportovní akce, jakožto nastavení časového harmonogramu kempu, termín jeho konání, sponzoring, zajištění lidských zdrojů, sestavení programu kempu a samozřejmě jeho rozpočet.
This bachelor thesis deals with a project of floorball camp in Česká Lípa. Theoretical part deals with history of floorball, its basic principles and a brief list of necessary floorball equipment. Furthermore, the theoretical part deals with explanation of basic concepts in the areas of management, project management and marketing. Last but not least, the establishment of criteria to be followed when organizing sports events of a similar nature. Practical part is directly aimed at organization of a summer floorball camp in Česká Lípa. The beginning of the practical part is devoted to presentation of the basic characteristics of the camp, there is a rationale choice of a specific model camp, outlining his main ideas, defining target group of participants and the involvement of local FBC Česká Lípa. Furthermore, the practical part focuses on the organizational phase of the camp itself, which covers all the necessities associated with the organization of sporting events, as setting a timetable for camp dates of the event, sponsoring, providing human resources, build a camp program, and of course his budget.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN