Opatření dohledu probačního úředníka nad nezletilými

Title Alternative:Supervision Interventions in Juvenile Probation
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce na téma Opatření dohledu probačního úředníka nad nezletilými měla za cíl vyhodnotit, v jakém prostředí vyrůstají nezletilí, kterým byl uložený dohled probačního úředníka. Teoretická část se zabývá osobností mladistvého z právního hlediska a z pohledu vývojové psychologie. Vysvětluje vybrané příčiny kriminálního chování u mladistvých a jejich možnosti potrestání, činnost Probační a mediační služby a orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Empirická část bakalářské práce obsahuje výsledky provedeného výzkumu, které byli získané analýzou spisové dokumentace a rozhovorem s pracovnicí Probační a mediační služby. Stanovené výzkumné otázky jsou popsané a vyhodnocené v tabulkách a grafech.
The aim of this bachelor thesis is to evaluate the environment in which juveniles imposed under the supervision of a probation officer grow up. The theoretical part addresses the character of minors from the perspective of evolutionary psychology as well as law. It explains the selected reasons for criminal behaviour of juveniles, possibilities of their punishment, including activities of the Probation and Mediation Service and Children's Social and Legal Protection Body. The empirical part of the thesis contains research results gained through the analyses of files and an interview with a Probation and Mediation Service officer. The research questions are described and evaluated in enclosed charts and tables.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN