Společné podnikání více fyzických osob

Title Alternative:Joint Business More Individual Entrepreneurs
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá možnostmi spolupráce více fyzických osob při podnikání. Česká legislativa umožňuje spolupráci členů rodiny, spolupráci více podnikajících osob a společné podnikání prostřednictvím právnické osoby. Každý ze způsobů spolupráce má své kladné i záporné stránky. Práce vymezuje legislativu, na základě které je možné podnikat v České republice. Významným problémem při volbě optimálního způsobu podnikání je vedení účetnictví. Podnikatel musí zvážit, který ze způsobů vedení účetnictví je pro něj nejvýhodnější a nejméně zatěžující. Při výběru vhodného způsobu spolupráce je třeba zohlednit možnosti podnikání spolupracovníků a očekávanou dobu spolupráce. Každý způsob spolupráce si vyžaduje provedení specifických administrativně - právních kroků. Rozdílné způsoby společného podnikání více fyzických osob se projeví v rozdílné výši odváděných daní a tedy i v rozdílné výši příjmu, který jednotliví spolupracovníci získají. Na základě posouzení kladů a záporů jednotlivých alternativ lze přistoupit k výběru nejlepší varianty společného podnikání.
This diploma thesis is engaged with the options for cooperation of multiple physical entities when conducting business. Czech legislation permits cooperation among family members, multiple business entities and joint ventures through legal entities. Each of the methods for cooperation has its own positive and negative sides. The work defines the legislation on the basis of which it is possible to conduct business in the Czech Republic. A significant issue during the selection of the optimal method for conducting business is accounting management. An entrepreneur must consider which of the methods for managing accounting is the most beneficial and least burdensome to it. When selecting the appropriate method of cooperation, it is necessary to take into account the options for the business of associates and the anticipated period of cooperation. Each method of cooperation requires the performance of specific administrative - legal steps. Different methods of joint ventures by multiple physical entities manifest themselves in different amounts for levying taxes and also in the different amounts of income, which individual associates obtain. On the basis of an assessment of positives and negatives of individual alternatives, it is possible to move toward the selection of the best variants for joint ventures.
Description
katedra: KFÚ; rozsah: 88
Subject(s)
daňová evidence, daňová optimalizace, podnikání, sdružení osob, společnost s ručením omezeným, spolupracující osoba, účetnictví, živnost, tax accounting, tax optimization, business, limited company, multiple business entities accounting
Citation
ISSN
ISBN